Накши бизнеси хурд дар иктисодиёт. Бизнес накша


Накшаи бизнес план ва унсурҳои он

Накшаи бизнес план ва унсурҳои он

2. Накшаи бизнес план ва унсурҳои он

Дар шароити бозор фаъолияти фирма асосан дар чорчӯбаи нақшаи бизнес (бизнес-план) ташкил карда мешавад. Охирон, ҳамчун плани тараққиёти комплексии фирма, хуҷҷати муҳимтарини асосноккунии сармоягузорй хизмат мекунад.

Бизнес-план ҳамчун олот ё худ воситаест, ки аз ҷониби соҳибкорон барои муайян кардани мақсади ниҳоии ташкили истеҳсолот ва фаъолияти истеҳсолию тиҷоратӣ истифода карда мешавад.

Бизнес-план аз нуқтаи назари илмй асоснок кунонда шуда, барои сармоягузорон ҳамчун асоси боварии сармоягузорй ва асоси дилпурии худи маъмурият хизмат мекунад.Он ба мӯҳлати аз 3 то 5 сол таҳия гардида, ҳамчун ҳуҷҷат барои асосноккунонии сармоягузорй, ҷалб кардани саҳмгузорон, ба мақсади гирифтани маблағҳои гуногуни молиявй аз ҷониби давлат, шахсҳои алоқида, сектори хусусй, киро кардани қувваи коргарии ихтисоснок, идораи корхона, кормандони инженерию техникӣ ва ғайра истифода карда мешавад.

В.Д.Камаев чунин фаслҳои «Бизнес-план»-ро мавриди таҳлил қарор медиҳад: пешгуфтор, мол (хадамот), бозори фурӯш, рақобат, стратегияи маркетинг, нақшаи тавлид, накшаи ташкилй,

нақшаи ҳуқуқ, баҳодиҳии таваккалӣ ва суғурта, нақшаи молия, стратегияи маблағгузорӣ, ҳавзаҳои нави ташаббус (Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории, (экономика). М.; «ВЛАДОС», 1994.).

1. Пешгуфтор. Дар он оиди сирати зоҳирй, мақсад ва нақши фирма, вазифаҳои ҷорй ва дурнамоии он, навигариҳо,

тавсифи маҳсулоти нав нисбат ба навъи пештара ва маҳсулоти рақибон, хислатҳои зоҳирию диққатҷалбкунанда ва ҷозибавии он, ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши он, ҳаҷми масрифот, фонда, қарз ва ғайра маълумоти мухтасар дода меша-вад.

2. Мол (хадамот). Дар он тавсифи умумии маҳсулот, хусусиятҳои истеъмолӣ ва фарқи он аз молҳои рақибон, дараҷаи ҳифзи махфият (патенту литсензияҳо), айёнияти ихтироотҳо, қиммати масрифоти солҳои оянд ва дурнамои онҳо дода мешавад.

3. Бозори фурӯш. Қисми муҳимтарини «Бизнесплан» буда, оид ба андӯхти зиёди иттилоот дар хусуси муайян кардани қисматҳои алоҳидаи бозор, харидору фурӯшанда ва қобилияти харидории омма бахшида мешавад.

4. Ракрбат. Дар ин бахши нақша маълумотҳо перомуни рақибон, нақш ва мавқеи онҳо дар бозор ва тавлиди неъматҳову хадамот, ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти онҳо, истифодаи намудҳои навтарини техникаю технология, сифат, нарх ва ғайра гирд оварда мешаванд.

5. Стратегияи маркетинг. Он асосан барои таҳлил ва андӯхтани маълумотҳо оид ба ҳаракати молҳо, нархмуқарраркунӣ, таблиғ, усулҳои ҳавасмандгардонии фурӯш ва хизматрасонии баъди фурӯши онҳо, ташаккули тафаккури иқтисодй дар бораи фирма ва гайра бахшида мешавад.

6. Нақшаи тавлид. Дар он маълумотҳо оид ба истеҳсолот, иқтидори он, теъдоди истеҳсоли мол, мӯҳлати иҷроиши фармоишҳо, истеъмолгарону таъмингарони ашёву материалҳо, нарх, сифат, назорат ба маҳсулоти истеҳсолкардашуда, хароҷот ва тағйиротҳои онҳо дар оянда андӯхта мешаванд.

7. Нақшаи ташкилй. Он ҳамчун нақшаи идораи корхона, қабули қарору иҷроиши онҳо, муайян кардани сохтори идора (менеҷмент), дараҷаи ихтисоснокии кормандон, сарчашмаҳои ба кор ҷалб намудани мутахассисон, ҳаҷми маЬрафи музди кор ва ғайра сурат мегирад.

8. Нақшаи ҳуқуқ. Ҳамчун ҳуҷҷати ҳуқуқӣ барои инъикос кардани сохтори ҳуқуқии фирма аз нигоҳи гуногуншаклии моликият, тахсиси ҳуҷҷатгузорӣ ва муайян кардани статуей фирма ва ғайра хизмат мекунад.

9. Баҳодиҳии таваккалӣ ва суғурта. Ҳангоми тахсиси нақшаҳои фаъолияти соҳибкорӣ дараҷаи хатарот (тавак-кали)-и молу воситаҳои пулӣ, сарчашмаҳои бавуҷуд омадану рӯпӯш кардани онҳо, эҳтимолияти таваккал, воситаҳои подош кардани сугурта ва ғайра ба назар гирифта мешавад.

10. Нақшаи молия. Қамчун нақшаи ҷамъбасткунандаи фаъолияти нақшаҳои пешбинишуда баромад карда, дар хусуси пешбинии ҳаҷми истеҳсол, фурӯши мол, баланс (тароз)-и фаъолу пассив, тарози даромад, хароҷот, сармоягузорӣ, таҳияи нақшаҳои оперативӣ, моҳона, солона, ҷадвали даромаднокй, фонда, нарх ва ғайра маълумот медиҳад.

11. Стратегиям маблаггузорӣ. Барои муайян кардани сарчашма ва ҳаҷми сармоягузорӣ, мӯхдати пурраи подош кардани маблағқо, бозгашти онҳо ба корхона, мӯҳлати худхаридкунии онҳо тавсиф карда мешавад.

12. Ҳавзаҳои нави ташаббус. Таҷрибаи корхонаҳои бузург нишон медиҳад, ки дар доираи онҳо фаъолияти соҳибкорй, ташаббус ва фаъолияти беҳтарини молиявй дар соҳаи: таблиғот, навоварӣ (ҳавзаи хизматҳои корчаллонӣ), хӯроки умумй, савдои молҳои гуногуни истеъмолӣ, таъмири автомобил, сохтмони манзилгоҳ (хонаҳои шахсӣ), ба вуҷуд овардани техникаю технология, электроника, компю терикунонӣ ва ғайра имконпазиранд. Аз ин лиҳоз, ҳар як фирма ҳангоми ба нақша гирифтани фаъолияти хеш ба ҳшгли чунин масъалаҳо диққати худро ҷалб менамояд:

— дар истеҳсоли неъматҳо ва хадамот монополист (яккаҳукмрон) бошад;

— ҳаҷми фоидаи аз фаъолияти соҳибкорӣ ба даст овардашаванда на камтар аз 50 фоиз бошад;

. — сармояи корхона, новобаста аз давраҳои бӯҳронҳои иқтисодӣ мунтазам гардиш намоянд;

— дар фаъолияти хеш нормаи баланди фоида ва фармоишҳои доимӣ вуҷуд дошта бошанд;

— кореро ба сомон расондан зарур мебошад, ки он бештар ба фаъолияти шахсии мудир (менеҷер) наздик бошад (Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории, (экономика). М.; «ВЛАДОС»,1994.).

whiteblog.ru

Накши бизнеси хурд дар иктисодиёт.

1. Наќши бизнеси хурд дар мамлакатњои инкишофёфтаи иќтисодї.2. Муайян кардани бизнеси хурд.

Љ- 1Бизнеси хурд дар иктисодиёт ва ичтимоиёт ва инкишофи саноати мамлакат накши мухимро бозида ва он 70% даромади мањсулоти миллиро дар бар мегирад.Дар ИМА чуноне, ки гуфта шудааст ба корхонањои хурд њамон корхонае дохил мегардад, ки шумораи коркунони он 500 нафарро дар бар гирифта. Шумораи ин хел корхонањо 99%- и корхонањои Амрикоро ташкил мекунад.Мавзуъ: Накши бизнеси хурд дар иктисодиёт.Накша:1. Наќши бизнеси хурд дар мамлакатњои инкишофёфтаи иќтисодї.2. Муайян кардани бизнеси хурд.

Љ- 1Бизнеси хурд дар иктисодиёт ва ичтимоиёт ва инкишофи саноати мамлакат накши мухимро бозида ва он 70% даромади мањсулоти миллиро дар бар мегирад.Дар ИМА чуноне, ки гуфта шудааст ба корхонањои хурд њамон корхонае дохил мегардад, ки шумораи коркунони он 500 нафарро дар бар гирифта. Шумораи ин хел корхонањо 99%- и корхонањои Амрикоро ташкил мекунад.Дар ИМА 15 млн корхонаи хурд аст, ки онњо 40%- и даромади мањсулоти миллї ва як ќисми даромади мањсулоти шахсиро дар бар мегирад.Аз рўи нишондодњои ташкилкунандагони бизнеси хурд дар Британия ин њамкорї бо љаъмиятњои сањомї ва ширкатњои шахсї мебошад.Дар Германия бизнеси хур гуфта, бизнесеро меноманд, ки шумораи коркунони он то 49 нафар буда, гардиши солонаи он 1 млрд долар мебошад. Бизнеси миёна гуфта 50- 499 одам ва гардишаш бошад аз 0 – 100 млн номгуй мебошад, ки шумораи ин хел корхонањо 2-млн, яъне зиёда аз 99%-и корхонањои мамлакатро ташкил мекунанд, ки њар яки он 50% – и даромади миллии мањсулотро ташкил мекунанд.Дар муњити бизнеси хурд ва миёна ањолї 2/3 иќтисодиётро дар бар намуда, 4/5 омўзишї истењсолотро дар бар мегирад.Дар Италия компанияхои хурд ва миёна, ки шумораи онхо нишондоди асосси даромади милиро дар бар мегирад ба хисоб меравад.Онхо алакай исбот намудаанд, ки сатхи содироти молро дар сатхи баланди ракобатноки таъмин намоянд.Ташкилотхои кооперативи тачрибахои худро дар хамаи сохахо ва мухити иктисоди муарифи менамояд, ба монанди: хочагии кишлок, саноат, сохтмон, системаимолию карзи, сугуртакунони, савдо ва наклиёт.Кооперативхои калони маълумотдихиии милли 3 марказро дорост, ки хар яки онхо дар навбати худ вазифахои худро ичро менамояд.Чуноне, ки маълум аст сохибкории хурд дар Италия таъсирасонии асосиро дар сохтори сохибкории хурд ин инкишофи асосии иктисодиёти минтакави мебошад.Сохибкории хурд дар навбати худ корхонахои калон маълумот дода дар банпакшагирии 5- 6 сол барои коркард ва чобачо кардани маълумотхои зарури имконият фарохам меорад.

3. Муайян кардани бизнеси хурд.Дар мамлакатхо дар гузариш ба иктисодиёти бозоргони , ки дар он чо реформаи гуногуни сохибкории хурд вучуд дорад накши асосиро бизнеси хурд мебозад. Дар сохти иктисоди бозори интихоби тавакали ва тарсу вахми сохибкори хамчун ачгиронаки озмоиш ва тарсу вахми сохибкори хамчун авчгиронаки озмоиш ва хатогихо, тарзи наздик намудан ба мувозинати харочоти захира ва нархи интихоби Чи, Чи тавр а барои ки? истехсол кард, хисоб мешавад. Ин масъалаи сегонаро сохибкор дар он вакт хал мекунад, ки агар молхои пешкардааш бо талаьоти кобилияти хариддошта, нархи мол ва харочоти итсехсол бо хам мувофикат мекунанд.Чунин сохт ба иктисодиёти хозиразамон хос буда бо якчоягии пайвастагии намудхои гкногкни фаъолияти сохтбкори бо накшакашию танзимкунии давлати амал менамояд. Сохти иктисодиёти омехтаро дар мисоли иктисодиёти баъзе давлатхои мутараки дида мебароем.Модели иктисодиёти Шведи, тштироки фаъолонаи давлат дар таъмин намудани шароит барои инкишофи эътидоли иктисод ва таксимоти даромад, тавсиф карда мешавад. Иктисодиёт барои гукзаронидани сиёсати иятимои омода м ебошад. барои ин давлат дарачаи баланди андозситониро муайян намудааст, ки ба 50 % и хачми умумии махсулоти ватаниро баробар аст.Дар натичаи гузаронидани чунин сиёсат, то хадди акал бекори мавх карда шудас, фаркияти даромади табакахои гуногуни ахолии бошад нисбатан калон нест.Дарачаи таъминоти ичтимоии шахрвандон нихоят баланд мебошад ва инчунин кобидлияти содироти ширкатхъои швед ива он иборат аст, ки суръати таракиёти иктисодиро бо суръати бекортаъминкуни ва баланд бардоштани некуахолии мардум нисбатан пайваста ва мутобик шудааст.Модели иктисодиёти Чопон ба накшагирии таракиёфта ва хамохангсозии фаъолияти хукумату сектори щахси фарк мекунанд. Бояд кайд кард, ки накшщагирии барномахои давлати звенохои алохидахои иктсодиро ба иярои масоили умумидавлати мутавачех ва сафарбар менамоянд.Дар иктисодиёт чопони нигох доштани анъанахои Милли ва ъхятибор гирифтани онхо хос мебошанд ва он чи ки аз тачрибаи хоричи ба таракиёти мамлакт зарур аст, истифода мебаранд. Ин имкон медихад,ки дар шароити Чопон нафъи бузург меоварад таъсис намоянд. Хаминро кайд кардан лозиам аст, ки дар шароитиЧопон нафъи бузург меоварад таъсис намоянд. аминро кайд кардан лозим аст, ки тарзу усулхои чопони на хамеша натичахои медбахш медиханд, зеро дар он чо анъанахои чопони ба монанди садокат ба корхона,ё махфилхои сифат вуучуд надорад.Иктисод пеш аз хама бо истехсоли неъматхои модди, ки асоси хаёти чаъмияти мебошад Сару кор дорад ва барои таъмини мавчудияти худ инсоф бефосила ва беист процеси истехсолотро такрору аз нав месозад ва интишор медихад.Максади асосии иктисод- хамаи он чизхое ки табиат офаридааст бо мехнати пурсамари одамон дигаргунисохта ба конеъ гардонидани талаботи чаъмияти равона мекунад.Мохияти иктисод аз истехсолот, аниктараш аз истехсоли чаъмияти, ки дар он одамон бот хамдигар муносибат мекунанд, ба вучуд меоянд.Вазифаи иктисод аз интихоби шакли самаранокии истифодаи захирахои микдорашон махдуд бо максаду пуратар конеъ гардонидани талаботи афзудаистода ва таъмиини бехбудии чаъмият мебошад.Бояд кайд кард. ки хамаи захирахои иктисоди дорои хусусияти умумианд: микдори махдуд доранд.Ин махдудият нисби буда меахмонад, ки захирахо назар ба талабот камтар мебошанд. Масалан, замини кишт, боигарихои зеризамини, воситахои асоси, куваи кори баландихтисос махдуд аст ва дар натичаи ин хачми махсулот хам махдуд мебошад.хамаи сохахо ба захирахои мехнати талабот доранд ва чаъмият мебошанд ба махсулоти кори онхо. Аммо банд будани хар инсони кобилияти кори дошта дар як соха кор кардани уро дар дигар сохахо махдуд мекунанд. Дар назар дошт, ки хамагуна захирахо андощаи мукараршударо доранд. Маълум аст, ки захирахои ибтидои (замин, мехнат, сармоя) дар ягон соха истисно менамоянд. Масъаланзахирахои замин натанхо аз руи табиату чоййгиршавии чугрофи давлатхо махдуд аст, балки аз руи истифодаи вай сектори аграрии ба махдуд гардидани вай дар саноат оварда мерасонад.

Мавзуъ:Ташкили бизнеси хурд.1. Роххои ташкил намудани бизнеси хурд.2. Интихоб намудани фикри сохибкори.3. Хавфи сохибкори ва асосиноккунии (лоиха) иктисодию техники.Корхонахои хурд метавонад бо воситаи кувваи кори коргарон ё ин, ки ба воситахои худи корхонана метавонад ин ё он намуди бизнесро ташкил намояд. Тахлилхо нишон медихад, ки чунин намгуи ташабускории таксимоти корхонахо вучуд дорад:• ташабускории худи;• демонополизация; • приватизация;• озодии кувваи кори;• ба вучудои ва инкишофи франчейзинг;Хамин тавр, агар корхонахои калон акалан хамаи захирахоро истифода намояд вай метавонад худро таъмин намояд.Вазнинии калон дар вакти идораи муносибат кардан ба вучуд меояд. Дар бисьёр мавридхо идоракунандаи корхоанхои хурд наметавонад бо корхонахои калон баробар шавад ва ин аз он шаходат медихад, ки корхонахо калон метавонад корхмонахои хурдро идора намуда асоси сохти нави идоракуниро пешниход намояд. Ѓайр аз ин проблемаи асоси ва чидди пахш кардани идоракунанда ин бозори хочагидори аст. Инсон нисфи умри худ ба ичрои идоракардани як шахс гузаронида хамаи чавобгари ва вазниинро ба ухда мегирад, хусусан дар шароити ноустувори иктисоди. Барои бисьёр корхонахоё фирмахо аукцион гузощшта шудааст, ки фуруши ягонаи шарти ва нигохдории онро дар мудати сол нигох дошта рохбари ва дигаргуни созии онро дигаргуни кардан муумкин нест. Дар холати азхудкунунии аукцион агар бовари хосил шавад чунин хислатхои заруриро риоя кард:• дар холати аввал нархро на бояд баланди бад бардошт. Бисьёр магозахо аз баланд будани нарх натавонистанд иморатро дар навбати аввал фурушанд. • дар аукцион хамаи воситахои гардиши жар баъзе холатхо худи шудан мумкин- хаки имораатро ба ичора додан манъ аст.• воситахо нихоят арзон нарх карда мешавад.• захирахои мехнати дар бисьёр маврид нарххои хакики гузошта дар ин холат шахси алохида бурд мекунад.• кокнкуренцияи маблаг даар дасти шахси алохида бисьёр аст, барои ракобат кардан бо колективи мехнати , то хато дар вакти льгот доштани платежхо.Баъд аз привитизация кардан 40 % -и корхонахои хурд кори худро иваз карданд, 11 % – и онхо мачбур буданд, кинамудхои коркарди кори худро иваз намоянд, 39 % – и дигараш дигар намуди бозориро пеш гирифтанд,7 %- и боки монда махсусгардонидашудаи кори худро иваз намуданд.Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки бизнеси хурд хам ба бозаор тез мутобикат мекунад ва хам тез нобуд мегардад.Дар корхонахои хурд привитизацияи аукцион дар холати конкурс бо масъалахои чидди тачхизотхо ,ки дар мудати як мох гузаронидани он зарур аст дохил мешавд.Шумораи корхонахои хурд аз хисоби ташкили фраййзинхо таъмин гардида, лицензияхои фуруши моли худ ва хизматрасонии худро барои конеъ гардонидани талаботи мардум равона карда истодаанд.3. Интихоб намудани фикри сохибкори.Ба ин саволи мо чавоб шуда метавонад корхонахои пештараи давлати, ки мехохад, ки моли истехсолшудаи вай ба ракобати бозори тоб орад ва аз тачрибаи пешкадами коргарон истифода гамояд. Ё ин, ки мисоли дигари мо бизнесмен аз хичи бизнеси худро огоз менамояд. Чих еле, ки таткикотхои ичтимои нишон медихад онхо бисрьёртар ба талаботи бозор ру меоранд. амин тавр хар як шахси нава бизнесро огоз кунанда камбудани мол дар бозор ё ин, ки талаботи мардум ба бозороё дар ин ё он минтакахо ба накша мегирад.Сохибкор кори худро метавонад бо фикри кардаи худ вар охи интихоб ардаи худ огоз намояд, ки аз нуктаи назари коркунони худи хамон корхона дуруст бошад, лекин дар бозорхои чахони мушохида карда шудаст, ки дар бозор вакто, ки шахс мехохад кору фаъолият намояд ў бояд кореро ё молеро интихоб намояд, ки ракобати худро акалан дар навбати аввал надошта бошад. Бо фикрхои байнравон байни чаъмият ва талабот бояд илман буданаш даркор аст. Дар ин мудатт накши он танхо дар таткикоти илми карда истода вучуд дорад, ки кам вакт ба хислатхои хуб сазовор аст. Як вакт чо ба чогузории коркарди давлати то хатто маблагхои заруриро чуста кам вакт ба комёби мушараф мегардад. Ѓайр аз ин бюрократизм хала мерасонад.уб мешуд, ки муносибати кори илмиро бо кори амали вобаста карда фаъолият намоем ба бурбори ноил гаштан мумкин аст. Корхонахо калони сохибкори хамин нишондодро ба эътибор гирифта хам фикри илман асоснок карда шуда хам бозоро меомузанд, хамин тавр онхо ба истехсоли молхои нав шуруъ намуда талаботи тамоми мардумро конеъ менамоян ва диккати харидоронро ба худ чалб менамоянд. Дар холати дигар сохтани корхонахои хурд чуни наст.Ин нихоят рохи хафнок ва вафодор аст. Корхона аз рузи аввал фикрхои навро барои корхона мечуяд. Барои барори ин корхо хамаи гуфтахо вобастаги дорад. Мисол барои коро оѓоз намудан вай бояд донад, ки кадом намуди корхонаро вай сохтанист. Дар хамин вакт барои бахо додан ба таракиёти фикри критерияи мустахакам доштанаш лозим. Барои фикри навро чори намудан механизми хакики ва фикриро истифода намудан лозим аст. Якум – сохтори корхона- бисьёр холатхо онхо дар иморатхои буда корро огоз намудан мехоханд, лекин бо чо ба чо кардани шарот дар корхона. Бисьёрии корхонахо сарчашмаи маълумоти фикриро истифода намуда, ки дар охир натичахои дилхохи худро сазовор мешаванд. Байни бисьёр фикрхои нав тачрибаи хуби давлатхои тараки кардаро ба инобат мегиранд ва аз китобхову мачалахои чоп гардида истифода менамояд. 3.Хавфи сохибкори ва асосиноккунии (лоиха) иктисодию техникиАкнун мо якчанд фикронии олимон ва бизнесхоро дар бобати тараки додани бизнес дида мебароем.1.Њамин тавр фикр тавлид гардид. Акнун онро кадрдони бояд кард, фахмидан лозим аст, ки талаботи нав дар хайёт чори шуд; пешравии технолги, иваз намудани идоракунии давлати. Ин хар як нишондодро хачми миёнаи фуруши махсулотро ба инобат гирифта истифода шудани онро да чаъмият днистан зарур аст. Хохи ки хар як фикри кардаи ту дар хакикат чори гардад, то хато фикри хуби ту хам бошад бояд онро накшаи фурушашро хуб ба рох мондан лозим аст. Нигох доштани бизнес – план ва устувори онро бояд нигох дошт. 2. Корхона хамчун истехсолкунандаи моли мустакил дар таъсир расонии мухити бозори таъсир намудан баромад карда метавонад. Барои хамин бахои техники – иктисодии хамаи корханахо бояд хатман ба инобат гирифта шавад. 3. Бозор – хама вакт як хел нест, барои хамин барои бахо додан бояд чунин нишондодхоро омухтан лозим аст;• эхтимолияти талабот набудан ба мол ва истехсол накардани он, ё ин ки дигар кардани хачми истехсолии он;• дигаргуни шудани нархи мол;• ба накшагирии истехсоли махсулот дар холати истехсоли махсулот;• дигаргуни кардани сатхи истехсоли махсулот ё дастовардхои илми- техники;• дастрас намудани сарчашмаи пули барои зарурияти кор дар хар як период;Зиёд шудани талабот ба ин ё он номгуи захирахои истехсоли , мисол молхо, метавонад ба баланд шудани арзиши мол рафта расонад. Дастовардхои илми- техники бо ракобатноки метавонад сифати истехсоли моли навро оѓоз намояд. Барои хамин барои лоихахои сохибкори чидди, хакики будан лозим аст: хамаи таракиёти лоихахо бояд тахлил карда шуда бошад таткикотхои илми техникию иктисоди санчида шуда бошад, барои хамаи ин албата вакти бисьёр лозим аст. Истифодаи баходихи хама вакт ба хаф алокаманд аст.Сатхи хафв дар хама холат аз рузи огози фуруши махсулот то ба охир гуногун шуданаш мумкин аст. Худи хаф ин яке аз хислатхои стратегии асосии хар як корхона буда ташкили дурусти он нихоят зарур аст. Дар як вакт вай метавонад хам хислатхои корхона шуда тавонад.

Просмотрено: 69

lib.infopage.tj

Как начать бизнес в Индии

 

Таким вопросом задается большинство людей побывавших в Индии, и оценивших масштабы этой страны.

Но прежде чем переходить к решительным действиям по организации бизнеса, компании, фирмы, производства или разных видов предпринимательства, предлагаем вам обратить внимание на следующие особенности бизнеса по-индийски.

Индия одна из нескольких стран с численностью населения более 1 миллиарда человек, и если быть точнее, то по последней переписи в Индии проживает 1,330 млрд., человек.

Огромный рынок, огромные возможности, высокий уровень конкуренции практически во всех бизнес нишах, высокий уровень безработицы. При всём при этом Индия на протяжении последних лет показывает положительный рост экономики 5-8%, при том, что во всем остальном деловом мире вообще-то бушует Мировой кризис!

Перед тем как начать любой бизнес в Индии, необходимо заглянуть во «внутреннюю кухню» и оценить свою готовность и желание придерживаться индийского образа и особенностей видения бизнеса.

Изучайте йогу перед тем как открыть компанию и начать свой бизнес в Индии. Йога поможет вам разораться в хитросплетениях местного законодательства 😀

Как начать бизнес в Индии или Бизнес по-индийски Как начать бизнес в Индии или Бизнес по-индийски Как начать бизнес в Индии или Бизнес по-индийски Как начать бизнес в Индии или Бизнес по-индийски

Всем начинающим бизнес в Индии, приходится сталкиваться с одной из особенностей — разделение труда. Это связано, прежде всего со следующим:

  • Высоким уровнем безработицы
  • Культурологическими особенностями Индии

Для сравнения бизнес моделей: Индии и России. В России предприниматель — это в большинстве случаев человек, который практически всю работу делает самостоятельно, с развитием бизнеса у российского предпринимателя возникает потребность в специалистах и он ее закрывает по мере необходимостей.

В Индии модель бизнеса немного другая. Жуткое разделение труда существует не только внутри разных зон ответственности, но и порой внутри одной профессии. Пример из жизни, плотник разметил и подготовил деталь, для того чтобы один работник ее выпилил, другой покрасил, третий прибил и т.д. В автосервисе слесарь не откручивает гайки на колесах, чтобы поменять тормозные накладки, для этого есть специальный человек. В парикмахерской, парикмахер только стрижёт, подготовка клиента к стрижке, мытьё головы и другие процессы  — делают другие работники.

В понимании человека с европейским складом ума, все эти действия могут быть сделаны одним человеком, но только не в Индии.

Существует устойчивое выражение или даже мировоззрение в бизнес среде. Если работу, которую мне необходимо сделать, может сделать кто-то  другой, я не имею права, как предприниматель лишать этого человека заработка.

Как открыть компанию в Индии 2016 и Начать бизнес в Индии

Так выглядит Индивидуальный предприниматель или OPC — One Person Company в Индии. (шутка)

Знаете, и это действительно выглядит очень интересно, в многомиллиардной стране всегда найдётся человек, который сможет сделать любую работу за вас. Все это обусловлено ещё и разделением населения на касты, а также болеет детальное внутри кастовое деление. Хотя официально в Индии не существует кастовости, и конституция Индии от 1950 года признала равноправие каст, деление по прежнему продолжается и жизнь в Индии устроена именно по кастовому принципу.

Поэтому, если вы решили начать свой бизнес в Индии, то стоит учитывать эту особенность и быть готовыми вести свой бизнес по-индийски. )

К другим особенностям ведения Бизнеса в Индии можно отнести такие моменты:

  • Необходимость выбирать выходные и праздничные дни исходя из религий сотрудников компании,
  • Традиция чаепития в течении дня
  • И многие другие …
Как открыть ИП в Индии OPC in India

Слово Предприниматель образовано от слова Предпринимать. Актуально для бизнеса в Индии.

Вы бы хотели начать свой бизнес в Индии? Напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать о бизнесе в Индии или поделитесь с нами своей историей, если у вас уже есть небольшое дело в мировой столице духовности.

comments powered by HyperComments

wearethebestfamily.com


Смотрите также