Бизнесда мухитнинг турлари. Халқаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони. Халқаро бизнеснинг турлари. Бизнес турлари


Бизнес юритишда хукукий, сиёсий ва иктисодий мухит. Халкаро бизнес максади ва фаолият майдони. Халкаро бизнеснинг турлари

Бизнес юритишда хукукий, сиёсий ва иктисодий мухит.

1.1. Халкаро бизнес максади ва фаолият майдони.

1.2. Халкаро бизнеснинг турлари.

1.3. Халкаро бизнесда хукукий, сиёсий, иктисодий мухит.

1.1. Халкаро бизнеснинг мотивацияси (максади).

Халкаро бизнеснинг максади фойдани купайтириш еки стабиллаштириш. Унинг ютуги халкаро савдо ва халкаро ресурсларга боглик. Икки ва ундан ортик мамлакатлар иштирок этадиган хар кандай хужалик операцияларини халкаро бизнес уз ичига олади. Бундай икки томонлама мулокат хусусий еки давлат ташкилотлари томонидан амалга оширилиши мумкин. Хусусий фирмалар халкаро бизнесда фойда олиш максадида иштирок этадилар. Давлат ташкилотларининг халкаро бизнесдаги иштироки эса хар доим хам фойда олишга каратилмагандир.

Узининг халкаро максадларини ошириш максадида компания ташки савдо операциялар формасини аниклаб олиши керак. Бирок бундай операцияларнинг баъзилари мамлакат ичидагиларидан мутлок фарк килиши мумкин. Ташки савдо операцияларнинг шаклини танлаб олишда ташки мухит таъсир этади. Ташки мухит хатто бизнес функцияларини танлаб олишда хам катта таъсир курсатади: масалан, маркетингга.

Халкаро бизнес сохасида фаолият курсатаетган фирмаларнинг максади куйидагилардан иборат:

 • махсулот (хизмат) айрабошлашни (истеъмол) кенгайтириш;
 • хом ашёлар келтириш;
 • таъминот ва истеъмол манбаларини диверсификациялаш.
Одатда маълум бир бозор микесида истеъмолчиларнинг сони ва уларнинг сотиб олиш кобилиятлари чегаралангандир. Агар бу масалаларни халкаро масштабда бир неча давлатлар микесида каралса, сотиб олиш даражаси бир мунча усади.

Истеъмол даражаси канчалик юкори булса фойда шунчалик катта булади. Халкаро бизнесда иштирок этувчи фирмаларнинг асосий максади халкаро истеъмол товар айрабошлашни амалга оширишдир. Катта-катта фирмалар сотувдан оладиган фойдасининг ярмидан купрогини хорижий давлатларда буладиган сотувдан олади. Бундай фирмалар каторига Германиянинг БАСФ (BASF), Швециянинг ЭЛЕКТРОЛЮКС (Electrolux), Американинг Philips ва Япониянинг SONY кабилар киради. Халкаро бизнеснинг максади ва унга таъсир этувчи омиллар куйидаги чизмада келтирилган.

Халкаро бизнесга таъсир этувчи омиллар Чизма 1

Максад

 • товар айрибошлашни кенгайтириш
 • хом ашелар келтириш.
 • диверсификациялаш.

Умумий ташки мухит

 • Географик
 • Тарихий
 • Сиёсий
 • Хукукий
 • Иктисодий
 • Маданий

Ташки мухитнинг ракобатлари

 • Хом-ашё параметрларини узгартириш тезлиги
 • Ишлаб чикаришни оптимал улчови
 • Харидорлар сони
 • Хар бир харидорнинг сотиб олиш хажми
 • Харидорларнинг бир хиллиги
 • Махаллий ва халкаро ракобатни таккослаш
 • Хом-ашёни жойлаштиришга кетган маблаг
 • Ракобатчиларнинг кобилияти

Максадга эришиш йуллари

Операцион Функционал

 • Импорт - Ишлаб чикариш
 • Экспорт - Маркетинг
 • Транспорт -Бухгалтерия
 • Лицензиялаш -Молия
 • Франчайзинг -Кадрлар иши
 • Бошкарув контракти
 • «калит ости» контракти
 • тугри инвестиция
 • «портфель» инвестиция

Махсулот ишлаб чикарувчи фирмалар ва дистрибьютерлар куп холларда керак булган махсулот ва хизмат, хамда якуний махсулотга зарур булган полуфабрикат, деталл ва ресурсларни бошка давлатдан топишга харакат киладилар. Бундай фаолиятнинг максади ишлаб чикариш харажатларини камайтиришга олиб келишдир. Баъзи бир холларда бошка давлатда ишлаб чикарган махсулот сифатли булиши хам мумкин, яъни махсулотнинг сифати ишлаб чикарилаетган жойининг шарт-шароити ва хом ашеларга хам богликдир. Масалан, бирор фильм яратилаетганда продюссерлар фильмдаги жараенни бир неча давлатларда суратга туширишга харакат киладилар. АКШнинг “Лукасфильм” компаниясининг “Юлдузлар жанги” фильмини суратга олишда Англиянинг киностудиясидан фойдаланишган. Лазер уйинчок пистолетларини “Кеннер” компанияси Макаода ишлаб чикарган.

Купгина компаниялар узининг даромад ва савдо даражаларининг тебранишларга йул куйишмайди, шу максадда улар сотиш ва харид учун мос хорижий бозорларни кидиришади. Масалан, ”Лукасфильм” компанияси “Юлдузлар жанги” фильмининг сотув графигини Шимолий ва Жанубий яримшар мамлакатларида укувчиларнинг таътил ойлари хар хил вактларга тугри келиши хисобига маълум бир даражада яхшилаб олган. Бу компания хар хил давлатларнинг телевизион компаниялари билан хам шартнома тузишга улгурган.

Бир канча фирмалар жахон давлатларнинг иктисодий цикллари устма-уст тушмаганлигидан кенг фойдаланадилар, яъни бирор бир давлатда иктисодий инкирозлик даври еки махсулотни сотув даражаси пасайганда, бошка бир давлатда эса сотув даражаси ортиб бориши еки иктисодий ривожланиш (тараккиет) даври бошланади. Шундай килиб, компаниялар мос хорижий истеъмол бозорларини излаб топиш хисобига нарх навонинг тушиб кетишини еки хом ашега булган дифицитни олдини олиши мумкин.

^

Махсулот экспорти ва импорти. Халкаро бизнесда фаолият курсатаетган хар бир компания куйида келтирилган хужалик операцияларининг бирдан бир турини танлаб олиши керак булади. Бу хужалик операциясини танлаб олиш узининг максадларидан ва имкониятларини хисобга олган холда келиб чикиши керак. Ишлаб чикарилган махсулотларни давлатдан олиб чикиладиган операцияга товар экспорти дейилади. Махсулотларни давлатга олиб кириш операциясига товарларни импорти дейилади. Куп давлатлар учун халкаро тушум ва харажатлар манбаи бу махсулотлар экспорти ва импортидир. Халкаро бизнесда фаолият курсатаетган фирмаларнинг экспорти ва импорти операцияларининг салмоклари юкори булган фирмалар забардаст фирмалар деб хисобланилади. Ташки иктисодий алокалар операциясининг биринчиси бу махсулотлар экспорти ва импортидир. Фирмалар халкаро бизнесни бошка формаларига утганларида хам экспорт-импорт операцияларини тухтатмайдилар.

^ Хизмат экспорти ва импорти чет элдан олинадиган даромад манбаи булиб, у махсулот экспорти ва импортидан фарк килади. Хизмат экспорти бу хизмат учун даромад олишдир, хизмат учун хак тулаш эса хизмат импортидир. Халкаро бизнес хар турдаги хизматларни уз ичига олади.

^ Туризм ва товарларни керакли жойларга етказиб беришдан келадиган тушумлар юкларни ташувчи авиа ва транспорт компаниялар, хамда мехмонхоналарга жойлаштирадиган, жойларни брон киладиган компаниялар учун мухим даромад манбаи булиб хисобланади. Масалан, Греция ва Норвегия давлатларининг иктисодиети хорижий юкларни уларнинг кемалари оркали ташишдан келадиган даромадга богликдир.

Багам оролларида махсулот экспортига караганда хорижий туризмдан келадиган даромад 2-3 марта купрокдир.

^ Хорижда фаолият курсатишга хак тулаш комиссион (fees) деб юритилади. Бунга банк операцияларини олиб бориш, сугурта ишлари, аренда еки прокат (масалан ”Юлдузлар жанги” фильми), проект-конструкторлик ишлари ва бошкарув хизматлари киради.

Проект-конструкторлик ишлари одатда ”Ключ ости” (turnkey operations) операциялари доирасида шартнома асосида ишлаб чикариш кувватларини буюртмачига тула ишга тушириб беради. Бошкарув хизматлари учун туловлар бошкарув хизматларини амалга ошириш хакидаги икки томонлама тузилган бошкарув шартномалар (management contracts) асосида олиб борилади.

Чет элдаги активлардан фойдаланиш учун туланган туловга роялти (Royalty) деб аталади. Масалан, хорижий фирманинг фирменный белгисидан, автор хукукидан, патентларидан фойдаланганлар. Бошка турдаги экспорт хужжатларидан шартнома асосида фойдаланишга лицензирланган шартнома (licensing agreement) деб аталади. Роялти асосида франчайзинг (Franchising) туловлари хам амалга оширилади, яъни бу бизнес олиб боришнинг шундай усулини бунда франшизер (Franchiser) деб аталувчи бир томон франшизе (Franchisee) номи билан аталувчи иккинчи томонга узининг фирма белгисидан фойдаланиш хукукини беради. Бу франшизе учун салмокли актив хисобланади. Бунга кушимча сифатида франшизер узок муддат давомида уз хамкорига (партнер) хужалик операцияларини амалга ошириш учун ярим махсулот товарлари, йигувчи деталлар, технологиялар билан таъминлаб, бошкарув хизматларини курсатиш билан ердам беради.

Ташки бозор махсулотлар экспортида маълум ютукларга эришган фирмалар чет эл лицензия еки франчайзингларини кулга киритишга харакат килдилар. Бу эса уз навбатида фирмага халкаро майдонда катта маъсулиятларни юклайди. Лицензия олган фирма еки корхонага хорижий давлат фирмаси узининг тажрибали мутахассисларини юбориб ишлаб чикариш кувватларини такомиллаштириб турадилар.

Халкаро Бизнес билан шугулланувчи компаниялар хужалик операцияларининг бирон бир турини танлаши лозим. Танлаш пайтида улар уз максадлари, ресурслари ва фаолият амалиёт жараёнини синчковлик билан кайта куриб чикиши лозим. Куйида халкаро келишув хисоб категорияларига мос келувчи халкаро опрацияларини утказишнинг асосий шакллари берилган.

Инвестициялар. Хорижий сармоя бирон бир фирма доирасида хориждаги мулкка эгалик килишни уз ичига олиб, молиявий фойда олишни максад килиб куяди. Тугри сармоя хорижий сармоянинг бир тури булиб, хатто компаниянинг кичик микдордаги (10%) акцияларига эгалик килган холда хам унинг фаолия- тини назорат килиб туришга каратилгандир. Хорижий корхона акцияларига эгалик килиш ташки иктисодий операциялар ичида энг юкори маъсулиятдир. Бу инвесторга мулкка эгалик килиб фойдаланиш хукукини бериб, юкори малакали мутахассисларни ва янги технологияларни жорий килиш жараенини юкори даражада олиб бориш маъсулиятини юклайди. Сармояни тугридан тугри жалб килишнинг яна бир максади бу маълум бир хом ашеларга еки фирма(корхона)нинг махсулотлар сотув бозорига кириб боришга каратилгандир. Масалан, АКШнинг “Кеннер” фирмаси узининг сармояларини тугридан тугри Мексикада уйинчокларни йигиш жараенига жалб этиш хисобига зарур хом аше ва арзон ишчи кучига эга булган.

“Портфель” сармояси фирманинг карз мажбуриятлари еки унинг акциялари таркибига киритиш мумкин. Бунинг тугри сармоядан фарки, сармоя кабул килган фирманинг фаолияти устидан назорат урнатилмайди. Бундай “Портфель” сармояларини кулга киритишнинг асосий максади фирма узининг молиявий шароитини яхшилаб олишдир. Бундай сармоя бераетган фирманинг максади киска муддат ичида катта фойда олишдан иборатдир.

^ . Ишлаб чикариш базаси хорижда булган ва халкаро бозорда фаолият юритувчи фирмага купмиллатли компания дейилади. Баъзи бир авторлар компаниянинг ишлаб чикариш кувватлари маълум бир сондаги давлатларда жойлашганига еки унинг куввати маълум бир хажмга (минимал) эга булишига караб купмиллатли компания деб хисоблайдилар, баъзи холларда купмиллатли корпорация (multinational corporation, MNC) термини ишлатилади.Яна бир термин трансмиллий корпорация (transnational corporation, TNC ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)да кенг ишлатилади.

^

Компания фаолиятига таъсир килувчи, ташки шарт-шароит факторларидан бири булиб, хукукий система булади. Бошкарувчилар узлари фаолият юргизаётган мамлакатлардаги хукукий система, хамда мамлакатлараро хукукий муносабатлар хакида тасаввурга эга булишлари керак. Хукукий системалар одатда 3 турда булади: оддий хукук системаси, фукаролик хукуки системаси, ва теократик хукук. АКШ ва Буюк Британия оддий системалар мисоли булади, бирок АКШда Умумий тижорат кодекси мавжуд, ва у тадбиркорликни назорат килади ва фукаролик хукуки системаси хусусиятига эга. Оддий хукук анъана, ментамитет, бурчларга асосланган булиб, конуни тушунтиришдаги мухим роллар судларга тегишли.

Фукаролик хукуки системаси, шунингдек у кодлаштирилган хукукий система деб аталади, ва у кодексга киритилган, таркибий ишлаб чикилган конунларга асослангандир. Бу кодекслар бизнес юритишдан асоси булади. 70 дан ортик давлатлар, булар каторига, Германия, Япония, Франция, Россиядек давлатлар уз фаолиятида фукаролик хукукга асосланадилар. Оддий хукук амал килаётган давлатларда контрактлар хар хил мавжуд холатларни урганиш тенденциясига эга. Унга акс холда фукаролар хукуки амал килаётган давлатларда келишувлар киска ва лунда, чунки оддий хукук системасидаги келишувлардаги купчилик саволлар деярли фукаролик кодексига киритилган. Теократик хукуки системасидан, яъни диний конуниятларга асосланган, яккол мисоли булиб, мусулмон хукуки хисобланади, ва бунга камида 27 мамлакатда амал киладилар. Мусулмонлик хукуки исломга асосланган булиб, у хаётдан барча кирраларини назорат килишга интилади. Халкаро хукук потенцияси шунчалик кенг бориши мумкинки, хаттоки халкаро келишувларга таъсир килувчи хохлаган конунни эгаллаши мумкин, ёки факатгина давлатлараро товар окими, ишлаб чикариш капиталлар ва факторлар хакидаги саволларга эга келишувларгагина таалукли булган холда, тор булиши мумкин.

Хохлаган жамиятдан куйидаги асосий аспектларга сиёсий ва иктисодий системалар тааллуклидир. Сиёсий система, жамиятдан хаётбоп амал килувчи бир бутунга интилиш учун амал килади. Иктисодий система эса, хом-ашё ресурсларини ракобат килувчи истеъмолчилар уртасида таксимлаш учун, ва хом-ашё ва шахсий мулкдан кандайдир мулкга назорати билан богликдир. Замонавий жамиятда иктисодий системани сиёсий системадан ажратиш жуда кийин. Лекин биз буларни алохида куриб чикамиз.

Замонавий демократик сиёсий системада куйидаги хусусиятлари билан характерланади:

1. Фикр, суз, босмадан эркинлиги ва ташкилотларга бирлашиши эркинлиги;

2. Сайловлар, бунда сайловчилар ким уларнинг номида иш юритиш учун салайдилар;

3. Танланган ишда, чегарали ишлаш;

4. Энг юкори устунликни алохида шахслардан шахсий мулки ва хукукига берувчи, одил суд;

5. Нисбатан носиёсатли бюрократик ва мудофага инфратузилмаси;

6. Давлатни нисбатан очиклиги.

Давлатларни хом-ашё устидан назорат ва таксимлаш усули буйича туркумлаш мумкин, бозор ёки буйрукли иктисодиёт ва мулк шаклига кура: хусусий мулк ва жамият мулки.

Бозор иктисодиётида мухим ахамиятга 2 та миллий элемент эга булиши мумкин, яъни фирма ва шахс. Шахслар хом-ашёга эга булиб махсулотни истеъмол киладилар, фирмалар эса хом-ашёни истеъмол килиб махсулотни ишлаб чикарадилар. Бозор механизми нархлараро муносабатлар, микдор, хом-ашё ва махсулотларга талаб ва таклиф билан тугридан тугри боглик.

Марказлашган режали иктисодиётда давлат иктисодиётидан хар хил сохалари фаолиятини назорат килишга интилади. Агарда, хаддан ташкари марказий бошкариш формасида масала давлатдаги хар бир корхона учун урнатилади, ва бунда давлат канча ва ким томонидан ва ким учун ишлаб чикаришни белгилайди. Хеч бир иктисод тулик бозор ёки марказлашган булмайди.

Чет элдан келган фирмалар шароитга мослашиш билан боглик муаммолар мавжуд. Масалан, АКШда ташкил топган фирма, берилган мамлакатда хукукий, сиёсий ва иктисодий системаларда фаолият олиб боришга урганган ва берилган шароитда фойда олиш йулларини ишлаб чикарганлар. Бошка мамлакатларда фаолият бошлаган фирма куйидаги саволларга жавобларга мухтож:

1. Мамлакатдан сиёсий тузилмаси кандай?

2. Унда кандай иктисодий система амалда ишлаяпти?

3. Фирмадан эътибори тушган соха, давлат секторидаги ёки хусусий сектордами?

4. Агарда давлат секторида булса, у шу сектордаги хусусий ракобатни хам хал киладими?

5. Агарда у хусусий секторда булса у жамият мулкига утмайдими?

6. Давлат чет эл капиталини махаллий давлат ёки хусусий корхоналарга ракиб сифатидами ёки шерик сифатида курадими?

7. Давлат кандай усуллар билан хусусий тадбиркорликдан характерини ва улчамларини назорат килади?

8. Умумий иктисодий максадларни шакллантиришда хусусий сектордан давлатга канчалик катта ёрдам беради?

Мамлакатларнинг аналитик гурухлари.

1. Нефть махсулотларини экспорт килувчилар. Махсулот экспортидан 30% купини нефть ва газ махсулотларини ташкил килган мамлакатлар: Ирок, Кувайт, Ливия, Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Катар, Саудия Арабистони, Сурия, Тринидад ва Тобаго, БАА, Венесуэла.

2. Ташки карзи катта булган ва уртача даромад даражаси булган мамлакатлар: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Конго, Коста-Рика, Кот Дивуар, Эквадор, Гондурас, Венгерия, Мексика, Марохко, Никарагиа, Перу, Филипин, Польше, Сенегал, Уругвай, Венесуэла.

3. Иктисодий хамкорлик ва ривожланиши ташкилоти аъзолари:

Даромад даражаси урта ва кичик булган мамлакатдан жугрофик регионлари:

1. Сахарадан жануброкдаги региондаги африка мамлакатлари:

ЮАРдан ташкари, Сахарага жанубдаги барча мамлакатлар.

2. Европа, Якин Шарк ва Шимолий Африка. Европадаги 8 та ривожланаётган мамлакатни уз ичига олади.

3. Шаркий Осиё.

Шаркий Осиёдаги ва Тинч океани регионидаги урта ва кичик даромад даражаси булган барча мамлакатлар, шунингдек буларга Хитой, Таиланд ва уларга шаркда жойлашган мамлакатлар хам киради.

Куп миллатли корхонани бошкаришда, хар хил маданий, хукукий, сиёсий ва иктисодий фактор таъсир курсатади. Мамлакатга караб бу факторлардан таъсир кучи ахамиятли узгариб туради. Яккол куриш мумкинми, ривожланаётган мамлакатлардаги шарт-шароит, саноати ривожланган Германия давлатидан анча фарк килади.

Купгина ривожланаётган давлатлар узидан саноат стратегиясидан асосий элементи сифатида саноати ривожланган мамлакатлардаги трансмиллий корпорациялардан техналогияси ва капиталига эга булиши учун, чет эл инвестицияларидан учун энг яхши шароит яратиб бериши лозим.

Саноати ривожланган мамлакатлар учун муаммо булиб, ривожланаётган мамлакатлар учун янги бозорларни очиш булади. 1990 йилги секин иктисодий усиш, савдога булган таъсирни кучайтириш ва протенциалинили кучайтиришга олиб келиши мумкин, бу эса уз навбатида хамкорлик шароитини яратиш учун учун хавф тугдириши мумкин, 80-йилги вазиятга ухшаб. Ривожланаётган мамлакатлар сиёсий ва иктисодий баркарорсизлик билан, савдо баланси инфляция дефицити билан ва карзларни тулаш учун катта туловлар билан курашишни давом эттирадилар, чунки улар хозир жуда кийин вазиятда колдилар. Улардан иктисодий усиши ва ривожланиши саноати ривожланган давлатларга ахамиятли таъсир утказиб туради, чунки улар товар реализацияси бозори сифатида ва тайёр ва вактинчалик махсулотларини ишлаб чикариш сохаси сифатида каралади.

^

Мотивация, товар айрабошлашни кенгайтириш, хом ашелар келтириш, таъминот ва истеъмол манбаларини диверсификациялаш, махсулот экспорти ва импорти, хизматлар экспорти-импорти, саёхат туризм, транспорт, роялти, лицензия, франчайзинг, комиссион туловлар, хорижий тугри инвестиция, портфел инвестиция, купмиллатли компаниялар.

Назорат саволлари.

 1. Халкаро бизнес нима ва унинг махаллий бизнесдан фарки кандай ?
2. Халкаро бизнеснинг максади нимадан иборат?

3. Диверсификация мохиятини тушунтиринг.

4. Товарлар экспорт-импорти билан хизматлар экспорт-импортининг фарки нимадан иборат?

5. Кандай килиб фирма хорижда уз активларидан фойдаланади?

6. Лицензия, роялти, франчайзинг, франшизе, франшизер, сузларининг мохиятини тушунтиринг.

7. Тугри хорижий инвестиция билан портфел инвестициянинг фаркини тушунтиринг.

8. Ташки мухит билан ички мухитнинг фарки борми? Бор булса у нимадан иборат.

9. Саноати ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар орасидаги фарк нимадан иборат, бу давлатларда кандай муаммолар мавжуд?

Адабиётлар руйхати:

 1. Узбекистан Республикаси Президентининг «Тадбиркорлик субъектлари хукукий химоя килиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тугрисида»ги Фармони. Халк сузи, 2005, 16 июн.
 2. Узбекистон Республикаси Президентининг «Микрофирмалар ва кичик корхоналарни ривожлантириш борасида кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги Фармони. Халк сузи, 2005, 21 июн.
 3. И.А.Каримов “Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенати қўшма мажлисидаги маърузаси. Халқ сузи, 2005, 29 январ, 20 сон.
 4. И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI аср бусағасида: хавфсизликка тахдид, барқарорлик ва ривожланиш кафолатлари. Т.: Шарқ, 1997.
 5. Дж.Д.Даниелс, А.Х.Радеба «Международный бизнес» М., «Дело ЛТД», 1994.
 6. Дж. ва Д.А.Риск. «Международный бизнес» Бостон, «ПВС-КЕНТ», 1996.
 7. С.С.Гулямов., Ю.Т.Дадабоев «Международный бизнес». Т.: Янги аср авлоди, 2001.
 8. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Тесты, упражнения, проблемные ситуации. М.: Дело, 2003.
 9. Международные экономические отношения. Учебник под ред.Б.М.Смитиенко. М.: Юр книга, 2004.
 10. Рикс, Дэвид А. Просчеты в международном бизнесе. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
 11. Michael R.Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffet “International business. Update 2000, The Druben Press, Orlando 2000.
 12. Charles W.L.Hill Global business today. Postscript 2003 with CD, MAP. New York, 2003.
http://www.uza.uz.business; http://www.oecd.org; http://www.wto.com; http://www.uncatad.org; http://www.mcdonald.org;

uz.denemetr.com

Фуқароларга бизнес очиш учун кредитлар тўғрисида маълумотлар берилади

Фото: Муқимжон Қодиров / ЎзА

Банк ходимлари фуқароларнинг уйларига борган ҳолда уларга бизнес очиш учун кредитлар таклиф этади.

4 январ 2017, 13:47   Иқтисодиёт  

Тижорат банклари йил давомида «Фуқароларни тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш» комплекс чоралари бўйича чораларни амалга оширади, деб хабар қилди Ўзбекистон Марказий банки матбуот хизмати «Газета.uz"га.

Аҳолини тадбиркорликка жалб этиш учун банклар филиалларининг мутасадди ходимлари фуқароларнинг уйларига ташриф буюради. Мутахассислар хусусий бизнес очиш учун кредитлар ажратиш, уларни бериш шартлари ва бошқалар тўғрисида маълумотлар тақдим этишади.

Кредит олишга қизиқиш билдирган фуқароларга намунавий лойиҳалар, ҳужжатларни расмийлаштириш бўйича маслаҳатлар берилиб, қисқа муддатларга маблағлар тақдим этилади.

Банклар қуйидаги йўналишлар бўйича кредитлар ажратади:

 • чорвачилик;
 • паррандачилик;
 • асаларичилик;
 • қуёнларни кўпайтириш;
 • қишлоқ хўжалигига оид ишлаб чиқариш, боғдорчилик ва узумчилик;
 • иссиқхоналар қуриш;
 • балиқчилик;
 • кичик бизнес учун мини цехлар;
 • уйда қилинадиган ишлар;
 • ҳунармандчилик;
 • сартарошхона хизматлари;
 • текстиль ва тикув-трикотаж фаолияти;
 • оёқ кийимларини таъмирлаш;
 • умумий овқатланиш;
 • хўжалик техникаларини таъмирлаш;
 • гўзаллик салони;
 • аҳолига транспорт хизматларини кўрсатиш;
 • автомобиль транспортига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш;
 • автобилларни ювиш;
 • компьютер хизматларини кўрсатиш;
 • савдо;
 • нонвойчилик;
 • қандолат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва бошқа фаолият турлари.

www.gazeta.uz

elziyo.uz: «КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК»

«КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК» ЎҚУВ ФАНИДАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ МАЪРУЗА, СЕМИНАР ВА АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ 1-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг моҳияти ва мазмуни 1.1. Мавзуий-кириш маърузада ўқитиш технологияси 1.2. Билимни кенгайтириш ва чуқурлаштириш семинари 1.3. Тематик маърузада ўқитиш технологияси 1.4. Билим кенгайтириш ва чуқурлаштириш семинари 2-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг турлари ва шакллари 2.1. Тематик маърузада ўқитиш технологияси 2.2. Тематик маърузада ўқитиш технологияси 2.3. Билимни кенгайтириш ва чуқурлаштириш семинари 2.4. Конфереция семинарининг ўқитиш технологияси 3-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш 3.1.Тематик маъруза орқали ўқитиш технологияси (ақлий хужум услуби, категориал шарх) 3.2.Тематик маъруза орқали ўқитиш технологияси 3.3.Семинарда билимни кенгайтириш ва чуқурлаштириш уқитиш технологияси 3.4. Кейс-стади ечишга асосланган амалий машғулоти 4-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларида маркетинг фаолиятини ташкил этиш 4.1. Маъруза-мулоқот орқали ўқитиш технологияси 4.2. Тематик маъруза орқали ўқитиш технологияси (блиц-сўров, «кооп-кооп» услуби) 4.3. Муаммоли вазиятни (кейс) ечиш бўйича амалий машғулот 4.4. Амалий машғулот ўқув лойиҳа технологияси асосида 5-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини режалаштириш 5.1. Тематик маъруза-визуализация орқали ўқитиш технологияси 5.2. Тематик маъруза-визуализация орқали ўқитиш технологияси 5.3.Аниқ вазиятни ечиш асосида билимини мустаҳкамлаш ва чуқурлаштириш семинари  5.4. Кейс ечишга асосланган амалий машғулот 6-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатувчи бозор инфратузилмалари 6.1. Конфереция маърузанинг ўқитиш технологияси 6.2. Конфереция маърузанинг ўқитиш технологияси 6.3. Билимни кенгайтириш ва чуқурлаштириш семинари 6.4. Кейс-стади ечишга асосланган амалий машғулоти 7-мавзу. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларида ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи таҳлили 7.1. Тематик визуал маъруза орқали ўқитиш технологияси 7.2. Тематик визуал маъруза орқали ўқитиш технологияси 7.3. Билимларни кенгайтириш ва чуқурлаштириш бўйича семинар 7.4. Мавзу бўйича билимларни кенгайтириш ва мустаҳкамлаш юзасидан семинар

elziyouz.blogspot.com

Асаларичилик бизнес режаси – Tadbirkor-Fermer

________________тумани.

 

Умумийбулим.

 

Фуқаро ____________________________________да _______________ туманида туғилган. Ҳозирги кунда _________________касб-ҳунар коллежида 3-курс битирувчи толиби.

Паспорт маълумоти:

Паспорт ______________________ИИБтомонидан________ йил ______________да берилган.

Маълумоти __________________________________.

Фаолият олиб бориладиган манзил:__________________________

Лойиханинг асосий холати.

 

______________________________хозирги кунда мамлакатимизда халк моддий турмуш даражасини яхшилашда узининг муносиб ҳиссасини қўшиш ниятида,  асалари боқиш ва ахолини асал махсулотлари билан таъминлашни мақсад қилган.

Шу билан бирга ишчи-ходимларга иш шароитини яратишга хамда ишчиларнинг оилавий шароитини яхшилашга вазият яратилади.

Ушбу лойихани амалга ошириш мақсадида ______________________________томонидан 10 000 000 (ун миллион) сўм қарз сўралмокда, маблағлар куйидагича тақсимланади:

 

1- жадвал (минг сум хисобида).

Т/б

Харажатларнинг

Номланиши

Корхона

ҳисобидан

Қарз

ҳисобидан

Ж А М И
1 Махсулот   олиш учун 5800,0 5800,0
2 Транспорт хизмати 2500,0 2500,0
3 Уруглик 1700,0 1700,0
Ж  А  М  И : 10 000,0 10 000,0

1-жадвалдан келиб чиққан ҳолдаасал махсулотларини етиштириш  мақсадида 10 000 000 (ўн  миллион) сўм харажат қилинади ва лойиха амалга оширилади.

 

Бозор холатининг тахлили

 

Инсон мавжуд экан, унинг хар кунини эхтиёж молларини қондириш, ва озиқ- овқат махсулотларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шулардан асосийси озиқ – овқат махсулотларидир, мадомики шундай экан, 

______________________________банкдан қарз олиб, олган қарзига асаларичилик учун зарур воситаларни сотиб олиб, вилоятимиз хамда туман ахолисига сифатли махсулотларга бўлган талабини қондиришга ўз ҳиссасини қўшади. Хозирги кунги бозор шароитида бу турдаги махсулотларни сотиб олиш ва уларни етказиш айни муддаодир.

 

Ташкилий режа

 

Лойиханинг асосий кўрсаткичларидан бири, режалаштирилаётган тадбиркорлик фаолиятида ишчи кучини мужассамлаштиришдир. Фаолиятдада 3 та ишчи ўрни яратилади.

2-жадвал.

Т/б

Штатлар

Жадвали

Ишчилар

Сони

Иш

Хаки

 Ойлик

иш хаки

Йиллик

иш хаки

1
Бошлик
1 250 000 250 000 3 000 000
2 Ишчи 2 150 000 300 000 3 600 000
Ж а м и : 3 400 000 550 000 6 600 000
Соликлар 120 000 165 000 1 980 000
Х а м м а с и : 520 000 715 000 8 580 000

 

2-жадвалдан келиб чиккан холда, фаолиятнинг иш хаки бир йилга 8 580 000 (саккиз миллион беш юз саксон минг) сўмни ташкил қилади.

Йиллик маош 1 йилга мўлжалланган бўлиб кейинги йилларда ўртача маош даромадга қараб оширилиб борилиши мумкин.

 

                                          Молиявий режа

 

Тадбиркордаасосий воситаларни сақлаш ҳамда қайта тайёрлаш мақсадида керакли омборхона ҳамда ишчи кучлари мавжуд.

 

Тадбиркорнинг бир маротиба  асалари махсулотларини етказиб беришдан оладиган даромади.

 

3-жадвал. (минг сўмда)

Т/б

Харажат

Турлари

Ўлчов

бирлиги

Сотув нархи Ишлаб чиқариш Даромад

минг сўм

1 Уруглик кг 35,0 800 кг 28 000,0
Жами: Х 35,0 Х 28 000,0

 

3-жадвалдан келиб чиққан холда тадбиркор бир йилда кўрадиган даромади  28 000 000 (йигирма саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

 

Асалари  махсулотларини сотишда

 қилинадиган харажатлар.

 

4-жадвал (минг сумда).

Т/б

Харажат  турлари Қилинадиган харажатлар суммаси
1 Шакар 2 500,0
2 Асалари учун дори -дармон 5 000,0
Ж а м и : 7 500,0

 

4-жадвалдан келиб чиққан ҳолда фермер хўжалиги бир йил мобайнида лойихани амалга ошириш мақсадида қиладиган харажатлари 16 080 000 (ун олти миллион саксон минг)  сўмни ташкил этади.

 

 

Карз ва карз фоизларини кайтариш.

 

5-жадвал (минг сумда).

Т/б

Карзни кайтариш

турлари

1 – йил 2 йил 3 йил
1
Асосий  карз
2200,0 3500,0 4300,0
2 Карз  фоизи                     –  6% 600,0 600,0 600,0
Ж а м и : 2 800,0 4 100,0 4 900,0

 

Корхона асалари махсулотларини сотиб олиш ҳамда вилоятимиз халкига сифатли етказиб бериш мақсадида 10 000 000 (ун миллион) сўм қарз олиб 3 йилдан сўнг 10 000 000 (ун миллион) сўм қарзни ва 1 800 000 (бир миллион саккиз юз минг) сўм қарз фоизини қайтариб 3 йилни 11 920 000 (ун бир миллион туккиз юз йигирма минг) сўм соф фойда билан якунлайди.

 

Тадбиркор қарз олиб уни мақсадли ишлатиш ва қайтариш қобилиятига эга.

 

 

tadbirkor-fermer.uz

Бизнесда мухитнинг турлари. Халқаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони. Халқаро бизнеснинг турлари

Бизнесда мухитнинг турлари.

1.1. Халқаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони.

1.2. Халқаро бизнеснинг турлари.

1.3. Халқаро бизнесда хукукий, сиёсий, иқтисодий мухит.

1.4. Халқаро бизнесда ташқи мухит.

1.5. Савдо ва инвестицион моделларга таъсир этувчи омиллар.

1.6. Жахон садо тузилиши.

1.1. Халаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони.

Халқаро бизнеснинг мақсади фойдани кўпайтириш ёки турғунлаштириш. Унинг ютуғи халқаро савдо ва халқаро ресурсларга боғлиқ. Икки ва ундан ортиқ мамлакатлар иштирок этадиган ҳар қандай хўжалик операцияларини халқаро бизнес ўз ичига олади. Бундай икки томонлама мулоқат хусусий ёки давлат ташкилотлари томонидан амалга оширилиши мумкин. Хусусий фирмалар халқаро бизнесда фойда олиш мақсадида иштирок этадилар. Давлат ташкилотларининг халқаро бизнесдаги иштироки эса ҳар доим ҳам фойда олишга қаратилмагандир.

Ўзининг халқаро мақсадларини ошириш мақсадида компания ташқи савдо операциялар формасини аниқлаб олиши керак. Бироқ бундай операцияларнинг баъзилари мамлакат ичидагиларидан мутлоқ фарқ қилиши мумкин. Ташқи савдо операцияларнинг шаклини танлаб олишда ташқи мухит таъсир этади. Ташқи мухит хатто бизнес функцияларини танлаб олишда ҳам катта таъсир кўрсатади: масалан, маркетингга.

Халқаро бизнес сохасида фаолият кўрсатаётган фирмаларнинг мақсади қуйидагилардан иборат1:

 • махсулот (хизмат) айрабошлашни (истеъмол) кенгайтириш;
 • хом ашёлар келтириш;
 • таъминот ва истеъмол манбаларини диверсификациялаш.
Одатда маълум бир бозор миқёсида истеъмолчиларнинг сони ва уларнинг сотиб олиш қобилиятлари чегаралангандир. Агар бу масалаларни халқаро масштабда бир неча давлатлар миқёсида қаралса, сотиб олиш даражаси бир мунча ўсади.

Истеъмол даражаси қанчалик юқори бўлса фойда шунчалик катта бўлади. Халқаро бизнесда иштирок этувчи фирмаларнинг асосий мақсади халқаро истеъмол товар айрабошлашни амалга оширишдир. Катта-катта фирмалар сотувдан оладиган фойдасининг ярмидан кўпроғини хорижий давлатларда бўладиган сотувдан олади. Бундай фирмалар қаторига Германиянинг БАСФ (BASF), Швециянинг ЭЛЕКТРОЛЮКС (Electrolux), Американинг Philips ва Япониянинг SONY кабилар киради. Халқаро бизнеснинг мақсади ва унга таъсир этувчи омиллар қуйидаги чизмада келтирилган.

Расм 1

Халқаро бизнесга таъсир этувчи омиллар

Мақсад

 • товар айрибошлашни кенгайтириш
 • хом ашёлар келтириш.
 • диверсификациялаш.

Умумий ташқи мухит

 • Географик
 • Тарихий
 • Сиёсий
 • Хуқуқий
 • Иқтисодий
 • Маданий

Ташқи мухитнинг рақобатлари

 • Хом-ашё параметрларини ўзгартириш тезлиги
 • Ишлаб чиқаришни оптимал ўлчови
 • Харидорлар сони
 • Ҳар бир харидорнинг сотиб олиш ҳажми
 • Харидорларнинг бир хиллиги
 • Махаллий ва халқаро рақобатни таққослаш
 • Хом-ашёни жойлаштиришга кетган маблағ
 • Рақобатчиларнинг қобилияти

Мақсадга эришиш йўллари

Операцион Функционал

 • Импорт - Ишлаб чиқариш
 • Экспорт - Маркетинг
 • Транспорт -Бухгалтерия
 • Лицензиялаш -Молия
 • Франчайзинг -Кадрлар иши
 • Бошқарув контракти
 • «калит ости» контракти
 • тўғри хорижий инвестиция
 • «портфель» инвестиция

Манба:Daniels, John D. Lee H. Radebaugh. Internatonal business: environments and operations. Addision-Wesley Publishing Company, 1998.

Махсулот ишлаб чиқарувчи фирмалар ва дистрибьютерлар кўп холларда керак бўлган махсулот ва хизмат, ҳамда якуний махсулотга зарур бўлган полуфабрикат, детал ва ресурсларни бошқа давлатдан топишга харакат қиладилар. Бундай фаолиятнинг мақсади ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга олиб келишдир. Баъзи бир холларда бошқа давлатда ишлаб чиқарган махсулот сифатли бқлиши хам мумкин, яъни махсулотнинг сифати ишлаб чиқарилаётган жойининг шарт-шароити ва хом ашеларга ҳам боғликдир. Масалан, бирор фильм яратилаетганда продюссерлар фильмдаги жараённи бир неча давлатларда суратга туширишга ҳаракат қиладилар. АҚШнинг “Лукасфильм” компаниясининг “Юлдузлар жанги” фильмини суратга олишда Англиянинг киностудиясидан фойдаланишган. Лазер ўйинчоқ пистолетларини “Кеннер” компанияси Макаода ишлаб чиқарган.

Кўпгина компаниялар ўзининг даромад ва савдо даражаларининг тебранишларга йўл қўйишмайди, шу мақсадда улар сотиш ва харид учун мос хорижий бозорларни қидиришади. Масалан, ”Лукасфильм” компанияси “Юлдузлар жанги” фильмининг сотув графигини Шимолий ва Жанубий яримшар мамлакатларида ўқувчиларнинг таътил ойлари ҳар хил вақтларга тўғри келиш ҳисобига маълум бир даражада яхшилаб олган. Бу компания ҳар хил давлатларнинг телевизион компаниялари билан ҳам шартнома тузишга улгурган.

Бир қанча фирмалар давлатларнинг иқтисодий цикллари устма-уст тушмаганлигидан кенг фойдаланадилар, яъни бирор бир давлатда иқтисодий инкирозлик даври ёки махсулотни сотув даражаси пасайганда, бошқа бир давлатда эса сотув даражаси ортиб бориши ёки иқтисодий ўсиш даври бошланади. Шундай қилиб, компаниялар мос хорижий истеъмол бозорларини излаб топиш ҳисобига нарх навонинг тушиб кетишини ёки хом ашёга бўлган дифицитни олдини олиши мумкин.

^

Маҳсулот экспорти ва импорти. Халқаро бизнесда фаолият кўрсатаетган хар бир компания қуйида келтирилган хўжалик операцияларининг бирдан бир турини танлаб олиши керак бўлади. Бу хўжалик операциясини танлаб олиш ўзининг мақсадларидан ва имкониятларини ҳисобга олган холда келиб чиқиши керак. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни давлатдан олиб чиқиб сотилишига товар экспорти дейилади. Маҳсулотларни давлатга олиб кириш операциясига товарларни импорти дейилади. Кўп давлатлар учун халқаро тушум ва харажатлар манбаи бу маҳсулотлар экспорти ва импортидир. Халқаро бизнесда фаолият кўрсатаётган фирмаларнинг экспорти ва импорти операцияларининг салмоқлари юқори бўлган фирмалар забардаст фирмалар деб ҳисобланилади. Ташқи иқтисодий алокалар операциясининг биринчиси бу маҳсулотлар экспорти ва импортидир. Фирмалар халқаро бизнесни бошқа формаларига ўтганларида ҳам экспорт-импорт операцияларини тухтатмайдилар.

^ Хизмат экспорти ва импорти чет элдан олинадиган даромад манбаи бўлиб, у махсулот экспорти ва импортидан фарқ қилади. Хизмат экспорти бу хизмат учун даромад олишдир, хизмат учун хақ тўлаш эса хизмат импортидир. Халқаро бизнес хар турдаги хизматларни ўз ичига олади.

^ Туризм ва товарларни керакли жойларга етказиб беришдан келадиган тушумлар юкларни ташувчи авиа ва транспорт компаниялар, ҳамда мехмонхоналарга жойлаштирадиган, жойларни брон қиладиган компаниялар учун муҳим даромад манбаи бўлиб хисобланади. Масалан, Греция ва Норвегия давлатларининг иқтисодиёти хорижий юкларни уларнинг кемалари орқали ташишдан келадиган даромадга боғлиқдир.

Багам оролларида махсулот экспортига қараганда хорижий туризмдан келадиган даромад 2-3 марта кўпроқдир.

^ Хорижда фаолият кўрсатишга хақ тўлаш комиссион (fees) деб юритилади. Бунга банк операцияларини олиб бориш, суғурта ишлари, аренда ёки прокат (масалан ”Юлдузлар жанги” фильми), проект-конструкторлик ишлари ва бошқарув хизматлари киради.

Проект-конструкторлик ишлари одатда ”Ключ ости” (turnkey operations) операциялари доирасида шартнома асосида ишлаб чиқариш қувватларини буюртмачига тўла ишга тушириб беради. Бошқарув хизматлари учун тўловлар бошқарув хизматларини амалга ошириш хақидаги икки томонлама тузилган бошқарув шартномалар (management contracts) асосида олиб борилади.

Чет элдаги активлардан фойдаланиш учун тўланган тўловга роялти (Royalty) деб аталади. Масалан, хорижий фирманинг фирменный белгисидан, автор хуқуқидан, патентларидан фойдаланганлар. Бошқа турдаги экспорт хужжатларидан шартнома асосида фойдаланишга лицензирланган шартнома (licensing agreement) деб аталади. Роялти асосида франчайзинг (Franchising) тўловлари ҳам амалга оширилади, яъни бу бизнес олиб боришнинг шундай усулини бунда франшизер (Franchiser) деб аталувчи бир томон франшизе (Franchisee) номи билан аталувчи иккинчи томонга ўзининг фирма белгисидан фойдаланиш хуқуқини беради. Бу франшизе учун салмоқли актив ҳисобланади. Бунга қўшимча сифатида франшизер узок муддат давомида ўз ҳамкорига (партнер) хўжалик операцияларини амалга ошириш учун ярим махсулот товарлари, йиғувчи деталлар, технологиялар билан таъминлаб, бошқарув хизматларини кўрсатиш билан ёрдам беради.

Ташқи бозор махсулотлар экспортида маълум ютуқларга эришган фирмалар чет эл лицензия ёки франчайзингларини қўлга киритишга харакат қилдилар. Бу эса ўз навбатида фирмага халқаро майдонда катта маъсулиятларни юклайди. Лицензия олган фирма ёки корхонага хорижий давлат фирмаси ўзининг тажрибали мутахассисларини юбориб ишлаб чиқариш қувватларини такомиллаштириб турадилар.

Халқаро бизнес билан шуғулланувчи компаниялар хўжалик операцияларининг бирон бир турини танлаши лозим. Танлаш пайтида улар ўз мақсадлари, ресурслари ва фаолият амалиёт жараёнини синчковлик билан қайта кўриб чиқиши лозим. Қуйида халқаро келишув хисоб категорияларига мос келувчи халқаро опрацияларини ўтказишнинг асосий шакллари берилган.

Инвестициялар. Хорижий сармоя бирон бир фирма доирасида хориждаги мулкка эгалик қилишни ўз ичига олиб, молиявий фойда олишни мақсад қилиб қўяди. Тўғри сармоя хорижий сармоянинг бир тури бўлиб, хатто компаниянинг кичик миқдордаги (10%) акцияларига эгалик қилган холда хам унинг фаолиятини назорат қилиб туришга қаратилгандир. Хорижий корхона акцияларига эгалик қилиш ташқи иқтисодий операциялар ичида энг юқори маъсулиятдир. Бу инвесторга мулкка эгалик қилиб фойдаланиш хуқуқини бериб, юқори малакали мутахассисларни ва янги технологияларни жорий қилиш жараёнини юқори даражада олиб бориш маъсулиятини юклайди. Сармояни тўғридан тўғри жалб қилишнинг яна бир мақсади бу маълум бир хом ашёларга ёки фирма (корхона)нинг махсулотлар сотув бозорига кириб боришга қаратилгандир. Масалан, АҚШнинг “Кеннер” фирмаси ўзининг сармояларини тўғридан тўғри Мексикада ўйинчоқларни йиғиш жараёнига жалб этиш хисобига зарур хом ашё ва арзон ишчи кучига эга бўлган2.

“Портфель” сармояси фирманинг қарз мажбуриятлари ёки унинг акциялари таркибига киритиш мумкин. Бунинг тўғри сармоядан фарқи, сармоя қабул қилган фирманинг фаолияти устидан назорат ўрнатилмайди. Бундай “Портфель” сармояларини қўлга киритишнинг асосий мақсади фирма ўзининг молиявий шароитини яхшилаб олишдир. Бундай сармоя бераётган фирманинг мақсади қисқа муддат ичида катта фойда олишдан иборатдир.

^ . Ишлаб чиқариш базаси хорижда бўлган ва халқаро бозорда фаолият юритувчи фирмага кўпмиллатли компания дейилади. Баъзи бир авторлар компаниянинг ишлаб чиқариш қувватлари маълум бир сондаги давлатларда жойлашганига ёки унинг қуввати маълум бир хажмга (минимал) эга бўлишига қараб кўпмиллатли компания деб хисоблайдилар, баъзи холларда кўпмиллатли корпорация (multinational corporation, MNC) термини ишлатилади. Яна бир термин трансмиллий корпорация (transnational corporation, TNC ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)да кенг ишлатилади.

^

Компания фаолиятига таъсир қилувчи, ташқи шарт-шароит факторларидан бири бўлиб, хуқуқий система бўлади. Бошқарувчилар ўзлари фаолият юргизаётган мамлакатлардаги хукуқий система, хамда мамлакатлараро хуқуқий муносабатлар хақида тасаввурга эга бўлишлари керак. Хуқуқий системалар одатда 3 турда бўлади: оддий хуқуқ системаси, фуқаролик хуқуқи системаси, ва теократик хуқуқ. АКШ ва Буюк Британия оддий системалар мисоли бўлади, бироқ АҚШда умумий тижорат кодекси мавжуд, ва у тадбиркорликни назорат қилади ва фуқаролик хуқуқи системаси хусусиятига эга. Оддий хуқуқ анъана, ментамитет, бурчларга асосланган бўлиб, қонуни тушунтиришдаги мухим роллар судларга тегишли.

Фуқаролик хуқуқи системаси, шунингдек у кодлаштирилган хуқуқий система деб аталади, ва у кодексга киритилган, таркибий ишлаб чиқилган қонунларга асослангандир. Бу кодекслар бизнес юритишдан асоси бўлади. 70 дан ортик давлатлар, булар қаторига, Германия, Япония, Франция, Россиядек давлатлар уз фаолиятида фуқаролик хуқуқга асосланадилар. Оддий хуқуқ амал қилаётган давлатларда контрактлар хар хил мавжуд холатларни ўрганиш тенденциясига эга. Унга акс холда фуқаролар хуқуқи амал қилаётган давлатларда келишувлар қисқа ва лўнда, чунки оддий хуқуқ системасидаги келишувлардаги кўпчилик саволлар деярли фуқаролик кодексига киритилган. Теократик хуқуқи системасидан, яъни диний қонуниятларга асосланган, яққол мисоли бўлиб, мусулмон хуқуқи хисобланади, ва бунга камида 27 мамлакатда амал қиладилар. Мусулмонлик хуқуқи исломга асосланган бўлиб, у хаётдан барча қирраларини назорат қилишга интилади. Халқаро хуқуқ потенцияси шунчалик кенг бориши мумкинки, хаттоки халқаро келишувларга таъсир қилувчи хохлаган қонунни эгаллаши мумкин, ёки фақатгина давлатлараро товар оқими, ишлаб чиқариш капиталлар ва факторлар хақидаги саволларга эга келишувларгагина таалуқли бўлган холда, тор бўлиши мумкин3.

Хохлаган жамиятдан қуйидаги асосий аспектларга сиёсий ва иқтисодий системалар тааллуқлидир. Сиёсий система, жамиятдан хаётбоп амал қилувчи бир бутунга интилиш учун амал қилади. Иқтисодий система эса, хом-ашё ресурсларини рақобат қилувчи истеъмолчилар ўртасида тақсимлаш учун, ва хом-ашё ва шахсий мулкдан қандайдир мулкга назорати билан боғлиқдир. Замонавий жамиятда иқтисодий системани сиёсий системадан ажратиш жуда қийин. Лекин биз буларни алоҳида кўриб чиқамиз.

Замонавий демократик сиёсий системада қуйидаги хусусиятлари билан характерланади:

1. Фикр, сўз, босмадан эркинлиги ва ташкилотларга бирлашиши эркинлиги;

2. Сайловлар, бунда сайловчилар ким уларнинг номида иш юритиш учун салайдилар;

3. Танланган ишда, чегарали ишлаш;

4. Энг юқори устунликни алохида шахслардан шахсий мулки ва хуқуқига берувчи, одил суд;

5. Нисбатан носиёсатли бюрократик ва мудофага инфратузилмаси;

6. Давлатни нисбатан очиқлиги.

Давлатларни хом-ашё устидан назорат ва тақсимлаш усули бўйича туркумлаш мумкин, бозор ёки буйруқли иқтисодиёт ва мулк шаклига кўра: хусусий мулк ва жамият мулки.

Бозор иқтисодиётида мухим ахамиятга 2 та миллий элемент эга бўлиши мумкин, яъни фирма ва шахс. Шахслар хом-ашёга эга бўлиб махсулотни истеъмол қиладилар, фирмалар эса хом-ашёни истеъмол қилиб махсулотни ишлаб чиқарадилар. Бозор механизми нархлараро муносабатлар, миқдор, хом-ашё ва махсулотларга талаб ва таклиф билан тўғридан тўғри боглиқ.

Марказлашган режали иқтисодиётда давлат иқтисодиётидан хар хил сохалари фаолиятини назорат қилишга интилади. Агарда, хаддан ташқари марказий бошқариш формасида масала давлатдаги хар бир корхона учун ўрнатилади, ва бунда давлат қанча ва ким томонидан ва ким учун ишлаб чиқаришни белгилайди. Хеч бир иқтисод тўлиқ бозор ёки марказлашган бўлмайди.

Чет элдан келган фирмалар шароитга мослашиш билан боғлик муаммолар мавжуд. Масалан, АҚШда ташкил топган фирма, берилган мамлакатда хуқуқий, сиёсий ва иқтисодий системаларда фаолият олиб боришга ўрганган ва берилган шароитда фойда олиш йўлларини ишлаб чиқарганлар. Бошқа мамлакатларда фаолият бошлаган фирма қуйидаги саволларга жавобларга мухтож:

1. Мамлакатдан сиёсий тузилмаси қандай?

2. Унда қандай иқтисодий система амалда ишлаяпти?

3. Фирмадан эътибори тушган соха, давлат секторидаги ёки хусусий сектордами?

4. Агарда давлат секторида бўлса, у шу сектордаги хусусий рақобатни хам хал қиладими?

5. Агарда у хусусий секторда бўлса у жамият мулкига ўтмайдими?

6. Давлат чет эл капиталини махаллий давлат ёки хусусий корхоналарга рақиб сифатидами ёки шерик сифатида кўрадими?

7. Давлат қандай усуллар билан хусусий тадбиркорликдан характерини ва ўлчамларини назорат қилади?

8. Умумий иқтисодий мақсадларни шакллантиришда хусусий сектордан давлатга қанчалик катта ёрдам беради?

Мамлакатларнинг аналитик гурухлари.

1. Нефть махсулотларини экспорт қилувчилар. Махсулот экспортидан 30% кўпини нефть ва газ махсулотларини ташкил қилган мамлакатлар: Ирок, Кувайт, Ливия, Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Катар, Саудия Арабистони, Сурия, Тринидад ва Тобаго, БАА, Венесуэла.

2. Ташқи қарзи катта бўлган ва ўртача даромад даражаси бўлган мамлакатлар: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Конго, Коста-Рика, Кот Дивуар, Эквадор, Гондурас, Венгерия, Мексика, Марохко, Никарагиа, Перу, Филипин, Польше, Сенегал, Уругвай, Венесуэла.

3. Иқтисодий хамкорлик ва ривожланиши ташкилоти аъзолари:

Даромад даражаси ўрта ва кичик бўлган мамлакатдан жўғрофик худудлари:

1. Сахарадан жануброқдаги региондаги Африка мамлакатлари:

ЮАРдан ташқари, Сахарага жанубдаги барча мамлакатлар.

2. Европа, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка. Европадаги 8 та ривожланаётган мамлакатни ўз ичига олади.

3. Шарқий Осиё.

Шарқий Осиёдаги ва Тинч океани худудидаги даромади ўрта ва кичик даражаси бўлган барча мамлакатлар, шунингдек буларга Хитой, Таиланд ва уларга шарқда жойлашган мамлакатлар ҳам киради.

Кўп миллатли корхонани бошқаришда, ҳар хил маданий, хуқуқий, сиёсий ва иқтисодий фактор таъсир кўрсатади. Мамлакатга қараб бу факторлардан таъсир кучи ахамиятли ўзгариб туради. Яққол кўриш мумкинми, ривожланаётган мамлакатлардаги шарт-шароит, саноати ривожланган Германия давлатидан анча фарқ қилади.

Кўпгина ривожланаётган давлатлар ўзидан саноат стратегиясидан асосий элементи сифатида саноати ривожланган мамлакатлардаги трансмиллий корпорациялардан техналогияси ва капиталига эга бўлиши учун, чет эл инвестицияларидан учун энг яхши шароит яратиб бериши лозим.

Саноати ривожланган мамлакатлар учун муаммо бўлиб, ривожланаётган мамлакатлар учун янги бозорларни очиш бўлади. 1990 йилги секин иқтисодий ўсиш, савдога бўлган таъсирни кучайтириш ва протенциалинили кучайтиришга олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида хамкорлик шароитини яратиш учун учун хавф туғдириши мумкин, 80-йилги вазиятга ўхшаб. Ривожланаётган мамлакатлар сиёсий ва иқтисодий барқарорсизлик билан, савдо баланси инфляция дефицити билан ва қарзларни тўлаш учун катта туловлар билан курашишни давом эттирадилар, чунки улар хозир жуда қийин вазиятда колдилар. Улардан иқтисодий ўсиши ва ривожланиши саноати ривожланган давлатларга ахамиятли таъсир ўтказиб туради, чунки улар товар реализацияси бозори сифатида ва тайёр ва вақтинчалик махсулотларини ишлаб чиқариш сохаси сифатида қаралади.

^

Халқаро бизнесда ташқи мухит катта рол ўйнайди. Шунинг учун менеджерлар ижтимоий фанлар бўйича билимга эга булишлари керак. Булар география, тарих, политология, хуқуқ, иқтисод ва антрология фанларидир.

География бўйича олинган билимлар асосида хом ашёларнинг жойлашган жой, сифати, хажми ва унинг яроқли ёки яроқсизлиги тўғрисида маълумот олиш мумкин.

Тарихни билиш эса турли хил мафкура, оқимларни ва социал институтларнинг мохияти ва мақсадларини тушуниб олишга, хамда уларни бахолай олишга имкон беради.

Жахонда инсонларни ишбилармонликка бўлган лаёқатини аниқлашда сиёсат асосий рол ўйнаб келган ва шундай бўлади. Политология (сиесатшунослик) миллий, сиёсий, ижтимоий ташкилотлар билан савдо, саноат корхоналари орасидаги алоқани ва давлат ёки хокимият билан бизнес орасидаги ўзаро муносабатни аниқлайди. Хар қандай давлатда сиёсий рахбарият ёки хокимият халқаро бизнесни назорат этади. Масалан, 1990 йилларда Куба хукумати ўзининг территориясида “Юлдузлар жанги” фильмини таъқиқлаш сиёсати халқаро бизнесга салбий таъсир кўрсатган 1990 йил Собик Совет Иттифоқи билан “Пепсико” фирмаси аросида тузилган шартнома халқаро бизнесни ривожланишига ижобий таъсир кўрсатган.

Маълумки ички ва халқаро хуқуқ халқаро компаниянинг менеджери бирор нарса қила олиш ёки олмаслигини аниқлаб бера оладиган омиллардан биридир. Бунга бир ва бир неча давлатлар ўртасида амал қиладиган қонунлар кириб улар солик системасини ва валюта алмаштириш операцияларини тартибга солиб туради. Масалан, АКШ компаниясининг Японияда ишлаб чиқарган махсулоти Япония қонунлари асосида солиққа тортилади ва иенда олинган фойда компанияга АҚШ долларида конверсион операциялари қилинади. АҚШ қонуни бўйича эса компаниянинг даромади қачон ва қандай миқдорда солиққа тортиш аниқланилади. Рахбарнинг иқтисодиёт сохасидаги билими халқаро компанияни ўзининг ва хорижий давлатларнинг иқтисодиётига таъсир даражасини, хамда компаниянинг фаолиятида давлат юритаётган иқтисодий сиқсатининг натижаларини аниқлашда аналитик инструмент бўлиб хизмат қилади. Бир давлат валютасини иккинчисига нисбатан алмааштириш курсини аниқлашда ва уни туб мохиятини тушуниб ётишда хам иқтисодий билимлар катта ахамият касб этади.

^ Ҳар бир компания ва ҳар бир саноат ёки тармоқ рақобат мухитнинг мавжуд ҳар хил шароитлари билан характерланади. Натижада айрим фирмалар хорижий мухитда рақобатчилик қобилиятларидан бошқаларга нисбатан кўпроқ фойдаланадилар.

Вақт ва масофани қисқариши. Ички бизнес билан халқаро бизнес орасидаги традицион фарқ бу халқаро бизнесда катта масофаларни босиб ўтишга тўғри келади. Худди шу катта масофа операцион харажатларни ортишига олиб келиб фирманинг фаолиятини назорат этишни қийинлаштиради, бироқ хозирги вақтда илмий техника коммуникация ва транспорт сохасида эришган ютуқлари бу масалани ечишга ёрдам беради.

Технологик ва географик чегараларни кенгайиши. Бизнеснинг глобал характерда тус олишининг сабаби бу:

- транспорт воситаларининг тез ривожланиши.

- коммуникация воситалари орқали узоқ масофадан туриб назорат ўрнатиш.

Масалан, Англия студиясида кинога олинган “Юлдузлар жанги” фильмини бир кун ичида АҚШга жўнатиб юбориш мумкин. Коммуникация алоқасини ривожланиши эса узоқ масофадан туриб алоқа қилиш, интернет орқали бир зумда керакли маълумотга эга бўлиши каби имкониятларга эгадир.

Институтционал сохадаги ютуқлар.

Бизнес фаолиятини институтционаллаштиришдан мақсади бу:

- товарлар оқимини енгиллаштириш;

риск даражасини камайтириш.

Масалан, “Лукасфильм” ўз махсулотини Чилига сотиш мисолида Сантяго шахрининг бирор бир банки махаллий валюта (песо) хисобида фильмни тарқатувчилардан маълум миқдорда пулни қабул қилиб, АҚШ долларида “Лукасфильм”га ўтказиб берган. Агар олдинги замонларга ўхшаб бизнес қилинганда махсулотни махсулот билан айирабошлаган бўлинарди. Жуда кўп институтционал механизмлар мавжудки, улар халқаро бизнесни амалга оширишда мухим шарт шароитлар яратиб бердилар.

^ . Хозирги даврда компаниялар хориждаги ўзгаришларга мослашуви қобилиятларига эгадирлар. Бирор давлатдаги янгилик бошқа давлатларга тез орада тарқалиши сир эмас. Жуда катта фирмаларни халқаро бозорда фаолият кўрсатишининг асосий сабаби бу:

- янги махсулот бутун дуне бўйича жуда тез тарқалади;

- фирмалар ишлаб чиқаришни бошқа давлатларда йўлга қўя олиши мумкин;

- махаллий фирмалар халқаро компаниялар билан рақобатга дуч келиши.

Компаниялар глобал масштабдаги рақобатни инобатга олмасалар, керакли чора-тадбирлар ишлаб чиқмасалар улар албатта инқирозга учрайдилар. Бунга мисол сифатида АҚШнинг пулат ишлаб чиқарувчи саноатини техника билан таъминловчи “Местра Мэшин” (Mestra Machine) компаниясини келтириш мумкин. АҚШ пўлат ишлаб чиқариш бўйича етакчи ўринларни эгаллаб келган вақтда бу фирманинг обрў эътибори ва салмоғи жуда юқори бўлган. Бироқ фирма халқаро ташқи бозордаги ўзгаришлар, технологияларни ривожлани-шига унчалик эътибор бермаган, яъни технологиялар устида бош қотирмаган, натижада инқирозликка учраган. Бу ўзгаришларга бўлган реакцияси вақт маъносида жуда кеч бўлган эди4.

^

Иқтисодий шароитлар. Иқтисодий шароит йиллар бўйича савдо хажмининг динамикасига таъсир қилади. Бироқ савдо иқтисодиётга қараганда кўпрок даражада тебраниш тенденциясига эгадир. Жахон савдосида ялпи ишлаб чиқариш хажми миқёсида турғунлик сақланиб турибди. Бундан савдо билан ишлаб чиқаришни нисбати хар йили бир хил деган хулоса келиб чиқмайди. Масалан, иқтисодиётда ўсиш юқори даражада бўлган 1970 йилларда савдо ишлаб чиқаришга нисбатан юқори суратларда ўсган ва айниқса, иқтисодиетни суст ривожланиши бўлган даврларга (1980 йил), савдо ишлаб чиқаришга нисбатан сустроқ ривожланган. Бунинг сабаби иқтисодий шароитнинг ёмонлашуви даврида давлат органлари ва истеъмолчилар импорт таварларининг кўп қисмини зарур деб топмайди ва импорт хажмини камайтирадилар.

Миллатлар бойлигини ўсиши қайта ишлаб чиқариш саноати тармоқларида ташқи савдо улушини ўсишига ва қишлок хўжалиги сохасида бу кўрсаткични камайишига олиб келган. Х1Х асрнинг бошларида немис иқтисодчи ва статистиги Эрнст Энгель оила даромадини ўсиш тенденцияси унинг озиқ-овқат махсулотига бўлган харажати камайишига олиб келиб, бошқа махсулотларга бўлган харажат фоизи ўша эски миқдорда қолган ёки ортганлигини таъкидлаб ўтган.

Технология. Янги технологиялардан фойдаланишнинг асосий эффекти қуйидагиларга олиб келади:

- ташқи савдога олиб кириладиган махсулотни ўзгаришига;

- индустриал ривожланган мамлакатларни жахон савдосида улишининг оширишга;

Илмий техника базасининг юқори суратлар билан ривожланиши натижасида халқаро бизнес фаолиятида реактив самолетлар, замонавий персонал компьютерлар, автомобилнинг янги моделлари салмоқли улушни ташкил этади.

^ . Харбий келишмовчиликлар ишлаб чиқариладиган махсулотларнинг номенклатураси ўзгаришига, халқаро бизнесда фаолиятида иштирок этишда хавф хатарнинг ошишига, бизнес юртишда асосий воситаларга таъсир этишини ортишига олиб келади. Масалан, Ироқни 1990 йил Қувайтга бостириб кириши унинг ташқи савдодаги кўрсаткичлари камайишига олиб келди. Бундан ташқари бу уруш жахон бозорида нефть ва нефть махсулотлар бахосининг ортишига сабаб бўлди. 1990 йилдан буён давом этаётган Чеченистондаги уруш хам нафақат Россия, балки Мустақил Давлатлар Хамдўстлигига хам таъсирини кўрсатди ва кўрсатмоқда. Бирор бир айрим давлатдаги ички туқнашувлар хам халқаро мухитга таъсир қилади. 1970 йил Чилидаги фуқаролар уруши мис ишлаб чиқариш ва уни истеъмолига катта таъсир этган. Ливандаги фуқаролар уруши эса халқаро банк операцияларини Бейрутдан Бахрейн ва Кипрга ўтишига сабаб бўлди.

^ Блок деб бир гурух давлатларнинг шартнома асосида бир бирга ўзаро ёрдам ёки маълум сохаларда биргаликда фаолият олиб бориш мақсадида бирлашувига айтилади. Блок ташкил қилишнинг баъзи бир оқибатига (натижасига) қуйидагиларни киритиш мумкин:

- блокга аъзо давлатларнинг ўртасида халқаро бизнесдаги улушини кўпайтириш;

- блокга кирмаган давлатларнинг улушини эса камайтириш;

- халқаро бизнесни ривожлантириш;

Иккинчи жахон урушидан сўнг дунё иккита коммунистик давлатлар ва нокоммунистик давлатлар блокига ажралди. Бу иккита сиёсий блок давлатлари ўртасида савдо миқдори умумжахон савдо миқдорининг атиги 5% ни ташкил қилди. Бу блоклар ўртасида тўғри хорижий инвестициянинг миқдори жуда хам кичик бўлган. Бунга сабаб коммунистик давлатлар чегаралари ёпиқ бўлиб, хусусий мулк тушунчаси умуман бўлмаган. Ҳозирда эса коммунистик блокидаги давлатлар ўз иқтисодиётларини бозор иқтисодиёти асосида кўриб, мулкни даавлат тасаруфидан чиқариб, хусусийлаштириб хорижий давлатлар билан алоқа ўрнатмоқдалар. 1950 йилда бир гурух Европа давлатлари биргалашиб Европа хамжамияти (ЕХ) блокини тузишди. Бу блокнинг асосий вазифаси блокка аъзо давлатлари ўртасидаги савдо тўсиқларини йўқотишдан иборат. ЕХ блокининг иқтисодий ривожланиши блокга аъзо давлатларининг халқаро бизнесдаги улушини ортишига олиб келди. 1990 йилда АҚШ, Канада ва Мексикадан иборат бўлган учлик Шимолий Америка янги савдо блоки тузилди.

^ Кўпёклама битимларнинг асосий белгилари қуйидагилар:

- келишилган ва унифицирланган савдо қоидаларини қабул қилиш;

- концессиялар алмашуви;

- иқтисодий ўсишни рағбатлантириш;

Охирги йилларда кўп давлатлар хакимиятлари халқаро бизнесга оид бир неча халқаро битимлар тузишди. Бу битимларнинг асосий мақсади товарлар оқимини яхшилашга ва халқаро майдонда хизмат кўрсатиш доирасини ривожлантиришга қаратилган. Бундай битимларга валюта оқимини муқобиллаштирувчи халқаро валюта фонди, халқаро рейсларнинг хавфсизлигини таъминловчи қонунларни ишлаб чиқувчи фуқаролар авиациясининг халқаро ташкилоти, ҳамда маҳсулотларни рўйхатдан ўтказадиган турли конвенцияларни мисол қилиб келтириш мумкин. Барча давлатлар имзолаган савдо ва таърифлар бўйича асосий битимлар (ГАТТ) савдода мавжуд тўсиқларни камайтириш учун музокаралар олиб бориш борасида асос бўлади. Халқаро ваколатларни вужудга келишида жахон банки, Осиё тараққиёт банки ва Америкааро тараққиет банкининг пайдо бўлиши халқаро бизнесда янги даврни бошланишига асос солди. Бу банклар давлат органларининг кафолати остида турли хил проектларни амалга оширишда кредит ва қарзлар беради. Хусусан, юқорида айтиб ўтилган банклар инфраструктурани ривожлантириш, яъни уй-жой ва йўл қурилишларига молиявий ёрдам берганлар.

^

Халқаро бизнеснинг ривожланиш йўлларини тушуниш учун жахон савдосининг тузилишини ва ривожланиш тенденциясини тахлил қилиш катта ахамият касб этади.

Ўсиш темпларининг хар хиллиги. Ташқи савдода ўсиш темпларининг сабаби қуйидагилар:

- қайта ишлаш тармоқларида савдонинг юқори сурат билан ўсиши;

- нефт экспортининг баҳосининг ўсиши;

- “янги индустриал давлатларнинг” индустриализациялаш сурати юқори даражада бўлиши. Давлатларни гурухларга ажратишдаги асосий усулларидан бири, уларнинг иқтисодиёти еки саноатининг ривожланиш даражаси бўйича ажратишдир. Ялпи ички махсулот миқдори юқори бўлган давлатлар (АКШ, Гарбий Европа, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Япония)ни одатда саноати ривожланган еки “биринчи дунё” давлатлари деб аталади. Коммунистик давлатлар системаси хозирги даврда коммунистик гоядан четлашган, иктисодиёти марказлашган режали ёки тўла бозор иқтисодиёти бўлмаган давлатлар “иккинчи дунё” давлатлари номи билан юритилади. Яна бир гурух давлатлар “учинчи дунё” давлатлари еки ривожланаётган кучсиз тараққий этган давлатлар деб аталади.

Ўтиш даврида у ёки бу давлатни қайси бир гурухга тегишли эканлигини аниқлаш қийин бўлади. Шунинг учун ҳам баъзи бир статистик журналларда бирон давлатни “биринчи” еки “иккинчи” еки “учинчи” дунё давлатлар гурухига мансуб эканлигини учратишимиз мумкин. Статистик маълумотларни бир неча йиллар бўйича мавжуд эмаслигиги қарамасдан экспертларнинг баҳолашига кўра режали иқтисодиёт давлатларининг ташқи савдодаги улуши 10% дан ошмаган. Ривожланган давлатлар қайта ишлаш саноатида бир қанча устунликка эгадир, улар янги технологияларни жорий этиш ва кўп масштабда ишлаб чиқаришни жорий қилиш ҳисобига маҳсулот таннархини камайтиришга эришганлар. Охирги вақтда кучсиз ривожланган давлатларни ташқи савдодаги ўрни бир мунча яхшиланди. Бунга биринчи омил экспорт қилинаетган нефть махсулотларининг нархининг ошиши, яъни 1970 йилларда нефтнинг бахоси 1200% га ўсди. 2006 йилда ҳам қора олтиннинг нархи ошиб бормоқда. Иккинчи омил учинчи дунё давлатларининг айримлари тез суръатлар билан индустриализациялашди. Бразилия ва Тайван давлатларини “янги индустриал давлатлар” номи билан аталиши. Учинчи омил бу КРД (кучсиз ривожланган давлат)нинг саноат маҳсулотларини ривожланган давлат бозорига енгил кириб келишидир.

1964 йил БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича ўтказилган (ЮНКТАД) конференцияда ривожланаётган давлатлар ривожланган давлатларга нисбатан норозиликларини билдириб, биринчи дунё давлатлари ривожланаётган давлатларда саноат махсулотлари ишлаб чиқаришга суний қаршилик кўрсатмасдан, балки хохишлик билдиришларини талаб қилдилар. 1970 йилларда хар бир индустриал ривожланган мамлакат шундай сиёсатни олиб бордики, унда ривожланган мамлакатда ишлаб чиқарувчиларга қараганда КРДларида ишлаб чиқарувчи фирмаларнинг бозорга кириши бир мунча енгил кечди. Бироқ бундай қулай шароитга қарамасдан “учинчи дунё” давлатларининг кўпчилиги индустриал базаларини ривожлантириш ва нефтни экспорт қила олиш имкониятларини қўлдан бой берганлар.

Шуни таъкидлаб утиш керакки, 10 та энг катта экспортчи ва импортчи давлатларнинг 9 таси саноати ривожланган давлатлардир. Бу 10 та давлатнинг 6 таси ЕХ аъзоларидир.

^ ХХ асрнинг бошида АҚШ экспортининг 80% Европага киритилган бўлса, 1920 йилда бу рақам 50%га тушиб, 1990 йилларда эса 30%ни ташкил этган. АҚШнинг янги экспорт райони Осиё бўлди. Унинг экспорт салмоғи бу регионда 1% дан 30% гача ўсди. Ҳозирги вақтда Америка махсулотининг йирик импортери бу Канада. Охирги 100 йил давомида Европа ва Лотин Америка давлатлари Америка импортида ўзларининг улушларини бир мунча қисқартирганлар. 1960 йилларда Лотин Америкасида америка импорти 30% бўлган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 15%га тушиб кетди. АҚШ махсулотларининг асосий импортери бу Канада ва Япониядир. Бу кўрсаткич Канада импортида 5%дан 20%га ортди. Америка маҳсулотларини импорт қилишда Япония давлатининг улуши ҳам 20%га етди. Япония АҚШнинг энг йирик экспортери ҳисобланади. АҚШнинг Осиё давлатларидаги импорти асрнинг бошида 15%ни ташкил қилган бўлса, ҳозирда эса бу кўрсаткич 35%ни ташкил килди.

1970 йилдан бошлаб Америка савдо рақибларининг нисбий приоритети қуйидаги уч омил таъсирида ўзгарди:

- нефть махсулотлар савдосининг ўзгариши;

- ташқи сиёсатнинг ўзгариши;

- баъзи бир Осиё давлатлари саноати юқори тезлик билан ўсиши;

Мексика, Саудия Арабистони ва Венасуэла давлатларининг даромадлари ортиши билан бу давлат бозорларининг мавқеи ортди. Ўзбекистон Республикаси, Хитой Халқ Республикаси ва Египет давлатларининг ташқи сиёсатининг ўзгариши, уларнинг мавқеларини ортишига олиб келди. Тайланд, Жанубий Корея, Тайван ва Малайзия давлатларининг миллий даромадларининг тез суратлар билан ўсиши четдан сотиб олиш қобилиятини ва Америкага экспорт улушларини ортирди5.

Хулоса

Технологик ва географик чегаралар янада кенгайиши, шу билан бирга янги ижтимоий институтларнинг ривожланиши глобал масштабдаги рақобатни изохлайдиган ишбилармонлик мухитининг шакилланишига олиб келди. Унинг ажралиб турувчи томонлари бўлиб, махсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш учун чет мамлакатлардан база сифатида фойдаланиш ва халқаро масштабда янги турларнинг ва янги жараёнларнинг тез тарқалишидир.

Халқаро бизнес мухитини ўрганишда бир қатор фанларни ўзлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Булар география, тарих, сиёсатшунослик, хухукшунослик, иктисодиёт ва антропология каби фанлар.

Фирмалар ўз хўжалик фаолиятларни чет элда амалга оширишлари вақтида ўз бизнес функциялари услубларини янги шарт-шароитга мослашишларига тўғри келади. Мухит хўжалик юритиш услубларини аниқлаб беради ундан ташқари халқаро бизнес юритишнинг шакллари махаллий бизнес операцияларидан тубдан фарқ қилади. Халқаро бизнесни юритиш шаклларига товар ва хизматлар билан савдо, юк ташиш транспорт хизматлари, лицензиялаш, франчайзининг, калит остида, бошқарув контрактлари, шу билан бирга хорижий тўғри ва портфель инвестициялар киради.

Сиёсий системанинг роли жамиятининг интеграциясида, иқдисодий системанинг роли эса чегараланган ресурсларни тақсимлашда намаён бўлади. Демократик жамиятлар ўзининг қарор қабул қилиш жараёнида аҳолиниг иштирок этиши билан ажралиб туради. Иқтисодий система ресурсларга эгалик қилишини аниқлаб беради.

Трансмиллий корхоналар аввало бир мамлакатга киришидан олдин шу мамлакатнинг сиёсий-иқтисодий тизими, бизнес мухити билан танишиб чиқишлари ва бу мухитга мослашишлари керак. Мамлакат жуда кўп турли хил жамиятларни ўз ичига олиши мумкин. Одамлар ўз мамлакатидаги бошқа ижтимоий гурухларга қараганда, бошқа мамлакатлардаги ўзига ўхшаш гурухлар билан умумий жихатларига эга бўлишлари мумкин. Одамларнинг жисмоний характердаги гурухий фарқлари мавжуддир. Масалан: тери ранги, бўй, оғирлик ва тана формаси, сочларнинг ранги, қалинлиги, жойланиши, тўкилиши ва оқариши, қон гурухи, шу билан бирга аниқ касалликларга бўлган қарашлик ва қабул қилишдир. Ишбилармонлар бу ўзгаруви омилларнинг уларнинг фаолият усулларга қандай таъсир кўрсатишни ҳисобга олишлари керак. Жамиятнинг маданияти урф-одатларга, қадриятларга ва маънавиятга асосланган хулқ-атвор нормаларини ўз ичига олади.

Кўбгина одамлар асосий ейиш-ичишга, кийимга ва уй-жойга бўлган эхтиёжини қондириш учун керагидан ортиқ ишлайдилар. Ишнинг нисбий мухимлиги маданий ва иқтисодий шарт-шароитлар боғлиқлиги билан аниқланади. Одамлар юқори даромадли ишларга интилишади. Шарт-шароитларнинг ўзгариши давлат корхоналарида, хусусий фирмаларда ва ўз фирмасида ишлашга бўлган специфик муносабатини юзага келтиради.

Миллатлар ижтимоий гурух сифатида бир-бирига бўлган ишонч даражасига, табиат ва тақдирга муносабати, меҳнат фаолияти жараёнида демократик ёки автократик муносабатни қўллаши, асосан оилавий алоқаларга асосланган ички гурухларга тегишли бўлиши мумкин.

Чет эл мухитида ишлайдиган одамлар полицентризим ёки этноцентризим хавфини доима хис этиб туришади. Одатда ката иқтисодий омадларга эга бўлган мамлакатларда кўлланиладиган бизнес услубларини ўзида қўллаш имкониятидан фойдаланиш ўрганишга бўлган қизиқиш каттадир. Маданий омиллар уларнинг бошқа жамиятдаги ютуғини ёки ютказишни олдиндан аниқлаб бериши мумкин.

Назорат саволлари.

 1. Халқаро бизнес нима ва унинг махаллий бизнесдан фарқи қандай?
 2. Халқаро бизнеснинг мақсади нимадан иборат?
 3. Диверсификация мохиятини тушунтиринг.
 4. Товарлар экспорт-импорти билан хизматлар экспорт-импортининг фарқи нимадан иборат?
 5. Қандай қилиб фирма хорижда ўз активларидан фойдаланади?
 6. Лицензия, роялти, франчайзинг, франшизе, франшизер, сўзларининг мохиятини тушунтиринг.
 7. Тўғри хорижий инвестиция билан портфел инвестициянинг фарқини тушунтиринг.
 8. Ташқи мухит билан ички мухитнинг фарқи борми? Бор бўлса у нимадан иборат.
 9. Саноати ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар орасидаги фарқ нимадан иборат, бу давлатларда қандай муаммолар мавжуд?
 10. Ташқи мухит нима?Халқаро бизнес фаолиятида ишбилармонлар ташқи мухитни яхши англашлари учун қандай билим ва кўникмаларга эга бўлиши керак?
 11. Хуқуқий ва сиёсий системаларнинг қандай турларини биласиз?
 12. Рақобат мухит нима?
 13. Рақобатни глобаллашувига асосий сабаблар нимадан иборат?
 14. Садо ва инвестицион омилларни айтиб беринг.
 15. Ташқи садода ўсиш суратларининг сабабларини кўрсатиб беринг.
 16. ХХ асрда АҚШнинг ташқи савдо тузилишининг ўзгаришлари қандай бўлди?

uz.denemetr.com

Бизнесда мухитнинг турлари. Халқаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони. Халқаро бизнеснинг турлари

Бизнесда мухитнинг турлари.

1.1. Халқаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони.

1.2. Халқаро бизнеснинг турлари.

1.3. Халқаро бизнесда хукукий, сиёсий, иқтисодий мухит.

1.4. Халқаро бизнесда ташқи мухит.

1.5. Савдо ва инвестицион моделларга таъсир этувчи омиллар.

1.6. Жахон садо тузилиши.

1.1. Халаро бизнеснинг мақсади ва фаолият майдони.

Халқаро бизнеснинг мақсади фойдани кўпайтириш ёки турғунлаштириш. Унинг ютуғи халқаро савдо ва халқаро ресурсларга боғлиқ. Икки ва ундан ортиқ мамлакатлар иштирок этадиган ҳар қандай хўжалик операцияларини халқаро бизнес ўз ичига олади. Бундай икки томонлама мулоқат хусусий ёки давлат ташкилотлари томонидан амалга оширилиши мумкин. Хусусий фирмалар халқаро бизнесда фойда олиш мақсадида иштирок этадилар. Давлат ташкилотларининг халқаро бизнесдаги иштироки эса ҳар доим ҳам фойда олишга қаратилмагандир.

Ўзининг халқаро мақсадларини ошириш мақсадида компания ташқи савдо операциялар формасини аниқлаб олиши керак. Бироқ бундай операцияларнинг баъзилари мамлакат ичидагиларидан мутлоқ фарқ қилиши мумкин. Ташқи савдо операцияларнинг шаклини танлаб олишда ташқи мухит таъсир этади. Ташқи мухит хатто бизнес функцияларини танлаб олишда ҳам катта таъсир кўрсатади: масалан, маркетингга.

Халқаро бизнес сохасида фаолият кўрсатаётган фирмаларнинг мақсади қуйидагилардан иборат1:

 • махсулот (хизмат) айрабошлашни (истеъмол) кенгайтириш;
 • хом ашёлар келтириш;
 • таъминот ва истеъмол манбаларини диверсификациялаш.
Одатда маълум бир бозор миқёсида истеъмолчиларнинг сони ва уларнинг сотиб олиш қобилиятлари чегаралангандир. Агар бу масалаларни халқаро масштабда бир неча давлатлар миқёсида қаралса, сотиб олиш даражаси бир мунча ўсади.

Истеъмол даражаси қанчалик юқори бўлса фойда шунчалик катта бўлади. Халқаро бизнесда иштирок этувчи фирмаларнинг асосий мақсади халқаро истеъмол товар айрабошлашни амалга оширишдир. Катта-катта фирмалар сотувдан оладиган фойдасининг ярмидан кўпроғини хорижий давлатларда бўладиган сотувдан олади. Бундай фирмалар қаторига Германиянинг БАСФ (BASF), Швециянинг ЭЛЕКТРОЛЮКС (Electrolux), Американинг Philips ва Япониянинг SONY кабилар киради. Халқаро бизнеснинг мақсади ва унга таъсир этувчи омиллар қуйидаги чизмада келтирилган.

Расм 1

Халқаро бизнесга таъсир этувчи омиллар

Мақсад

 • товар айрибошлашни кенгайтириш
 • хом ашёлар келтириш.
 • диверсификациялаш.

Умумий ташқи мухит

 • Географик
 • Тарихий
 • Сиёсий
 • Хуқуқий
 • Иқтисодий
 • Маданий

Ташқи мухитнинг рақобатлари

 • Хом-ашё параметрларини ўзгартириш тезлиги
 • Ишлаб чиқаришни оптимал ўлчови
 • Харидорлар сони
 • Ҳар бир харидорнинг сотиб олиш ҳажми
 • Харидорларнинг бир хиллиги
 • Махаллий ва халқаро рақобатни таққослаш
 • Хом-ашёни жойлаштиришга кетган маблағ
 • Рақобатчиларнинг қобилияти

Мақсадга эришиш йўллари

Операцион Функционал

 • Импорт - Ишлаб чиқариш
 • Экспорт - Маркетинг
 • Транспорт -Бухгалтерия
 • Лицензиялаш -Молия
 • Франчайзинг -Кадрлар иши
 • Бошқарув контракти
 • «калит ости» контракти
 • тўғри хорижий инвестиция
 • «портфель» инвестиция

Манба:Daniels, John D. Lee H. Radebaugh. Internatonal business: environments and operations. Addision-Wesley Publishing Company, 1998.

Махсулот ишлаб чиқарувчи фирмалар ва дистрибьютерлар кўп холларда керак бўлган махсулот ва хизмат, ҳамда якуний махсулотга зарур бўлган полуфабрикат, детал ва ресурсларни бошқа давлатдан топишга харакат қиладилар. Бундай фаолиятнинг мақсади ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга олиб келишдир. Баъзи бир холларда бошқа давлатда ишлаб чиқарган махсулот сифатли бқлиши хам мумкин, яъни махсулотнинг сифати ишлаб чиқарилаётган жойининг шарт-шароити ва хом ашеларга ҳам боғликдир. Масалан, бирор фильм яратилаетганда продюссерлар фильмдаги жараённи бир неча давлатларда суратга туширишга ҳаракат қиладилар. АҚШнинг “Лукасфильм” компаниясининг “Юлдузлар жанги” фильмини суратга олишда Англиянинг киностудиясидан фойдаланишган. Лазер ўйинчоқ пистолетларини “Кеннер” компанияси Макаода ишлаб чиқарган.

Кўпгина компаниялар ўзининг даромад ва савдо даражаларининг тебранишларга йўл қўйишмайди, шу мақсадда улар сотиш ва харид учун мос хорижий бозорларни қидиришади. Масалан, ”Лукасфильм” компанияси “Юлдузлар жанги” фильмининг сотув графигини Шимолий ва Жанубий яримшар мамлакатларида ўқувчиларнинг таътил ойлари ҳар хил вақтларга тўғри келиш ҳисобига маълум бир даражада яхшилаб олган. Бу компания ҳар хил давлатларнинг телевизион компаниялари билан ҳам шартнома тузишга улгурган.

Бир қанча фирмалар давлатларнинг иқтисодий цикллари устма-уст тушмаганлигидан кенг фойдаланадилар, яъни бирор бир давлатда иқтисодий инкирозлик даври ёки махсулотни сотув даражаси пасайганда, бошқа бир давлатда эса сотув даражаси ортиб бориши ёки иқтисодий ўсиш даври бошланади. Шундай қилиб, компаниялар мос хорижий истеъмол бозорларини излаб топиш ҳисобига нарх навонинг тушиб кетишини ёки хом ашёга бўлган дифицитни олдини олиши мумкин.

1.2. Халқаро бизнеснинг турлари.

Маҳсулот экспорти ва импорти. Халқаро бизнесда фаолият кўрсатаетган хар бир компания қуйида келтирилган хўжалик операцияларининг бирдан бир турини танлаб олиши керак бўлади. Бу хўжалик операциясини танлаб олиш ўзининг мақсадларидан ва имкониятларини ҳисобга олган холда келиб чиқиши керак. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни давлатдан олиб чиқиб сотилишига товар экспорти дейилади. Маҳсулотларни давлатга олиб кириш операциясига товарларни импорти дейилади. Кўп давлатлар учун халқаро тушум ва харажатлар манбаи бу маҳсулотлар экспорти ва импортидир. Халқаро бизнесда фаолият кўрсатаётган фирмаларнинг экспорти ва импорти операцияларининг салмоқлари юқори бўлган фирмалар забардаст фирмалар деб ҳисобланилади. Ташқи иқтисодий алокалар операциясининг биринчиси бу маҳсулотлар экспорти ва импортидир. Фирмалар халқаро бизнесни бошқа формаларига ўтганларида ҳам экспорт-импорт операцияларини тухтатмайдилар.

Хизмат экспорти ва импорти. Хизмат экспорти ва импорти чет элдан олинадиган даромад манбаи бўлиб, у махсулот экспорти ва импортидан фарқ қилади. Хизмат экспорти бу хизмат учун даромад олишдир, хизмат учун хақ тўлаш эса хизмат импортидир. Халқаро бизнес хар турдаги хизматларни ўз ичига олади.

Сайёхлик, туризм ва транспорт. Туризм ва товарларни керакли жойларга етказиб беришдан келадиган тушумлар юкларни ташувчи авиа ва транспорт компаниялар, ҳамда мехмонхоналарга жойлаштирадиган, жойларни брон қиладиган компаниялар учун муҳим даромад манбаи бўлиб хисобланади. Масалан, Греция ва Норвегия давлатларининг иқтисодиёти хорижий юкларни уларнинг кемалари орқали ташишдан келадиган даромадга боғлиқдир.

Багам оролларида махсулот экспортига қараганда хорижий туризмдан келадиган даромад 2-3 марта кўпроқдир.

Хорижда фаолият кўрсатиш. Хорижда фаолият кўрсатишга хақ тўлаш комиссион (fees) деб юритилади. Бунга банк операцияларини олиб бориш, суғурта ишлари, аренда ёки прокат (масалан ”Юлдузлар жанги” фильми), проект-конструкторлик ишлари ва бошқарув хизматлари киради.

Проект-конструкторлик ишлари одатда ”Ключ ости” (turnkey operations) операциялари доирасида шартнома асосида ишлаб чиқариш қувватларини буюртмачига тўла ишга тушириб беради. Бошқарув хизматлари учун тўловлар бошқарув хизматларини амалга ошириш хақидаги икки томонлама тузилган бошқарув шартномалар (management contracts) асосида олиб борилади.

Чет элдаги активлардан фойдаланиш учун тўланган тўловга роялти (Royalty) деб аталади. Масалан, хорижий фирманинг фирменный белгисидан, автор хуқуқидан, патентларидан фойдаланганлар. Бошқа турдаги экспорт хужжатларидан шартнома асосида фойдаланишга лицензирланган шартнома (licensing agreement) деб аталади. Роялти асосида франчайзинг (Franchising) тўловлари ҳам амалга оширилади, яъни бу бизнес олиб боришнинг шундай усулини бунда франшизер (Franchiser) деб аталувчи бир томон франшизе (Franchisee) номи билан аталувчи иккинчи томонга ўзининг фирма белгисидан фойдаланиш хуқуқини беради. Бу франшизе учун салмоқли актив ҳисобланади. Бунга қўшимча сифатида франшизер узок муддат давомида ўз ҳамкорига (партнер) хўжалик операцияларини амалга ошириш учун ярим махсулот товарлари, йиғувчи деталлар, технологиялар билан таъминлаб, бошқарув хизматларини кўрсатиш билан ёрдам беради.

Ташқи бозор махсулотлар экспортида маълум ютуқларга эришган фирмалар чет эл лицензия ёки франчайзингларини қўлга киритишга харакат қилдилар. Бу эса ўз навбатида фирмага халқаро майдонда катта маъсулиятларни юклайди. Лицензия олган фирма ёки корхонага хорижий давлат фирмаси ўзининг тажрибали мутахассисларини юбориб ишлаб чиқариш қувватларини такомиллаштириб турадилар.

Халқаро бизнес билан шуғулланувчи компаниялар хўжалик операцияларининг бирон бир турини танлаши лозим. Танлаш пайтида улар ўз мақсадлари, ресурслари ва фаолият амалиёт жараёнини синчковлик билан қайта кўриб чиқиши лозим. Қуйида халқаро келишув хисоб категорияларига мос келувчи халқаро опрацияларини ўтказишнинг асосий шакллари берилган.

Инвестициялар. Хорижий сармоя бирон бир фирма доирасида хориждаги мулкка эгалик қилишни ўз ичига олиб, молиявий фойда олишни мақсад қилиб қўяди. Тўғри сармоя хорижий сармоянинг бир тури бўлиб, хатто компаниянинг кичик миқдордаги (10%) акцияларига эгалик қилган холда хам унинг фаолиятини назорат қилиб туришга қаратилгандир. Хорижий корхона акцияларига эгалик қилиш ташқи иқтисодий операциялар ичида энг юқори маъсулиятдир. Бу инвесторга мулкка эгалик қилиб фойдаланиш хуқуқини бериб, юқори малакали мутахассисларни ва янги технологияларни жорий қилиш жараёнини юқори даражада олиб бориш маъсулиятини юклайди. Сармояни тўғридан тўғри жалб қилишнинг яна бир мақсади бу маълум бир хом ашёларга ёки фирма (корхона)нинг махсулотлар сотув бозорига кириб боришга қаратилгандир. Масалан, АҚШнинг “Кеннер” фирмаси ўзининг сармояларини тўғридан тўғри Мексикада ўйинчоқларни йиғиш жараёнига жалб этиш хисобига зарур хом ашё ва арзон ишчи кучига эга бўлган2.

“Портфель” сармояси фирманинг қарз мажбуриятлари ёки унинг акциялари таркибига киритиш мумкин. Бунинг тўғри сармоядан фарқи, сармоя қабул қилган фирманинг фаолияти устидан назорат ўрнатилмайди. Бундай “Портфель” сармояларини қўлга киритишнинг асосий мақсади фирма ўзининг молиявий шароитини яхшилаб олишдир. Бундай сармоя бераётган фирманинг мақсади қисқа муддат ичида катта фойда олишдан иборатдир.

Кўпмиллатли компания (Multinational enterprise MNE). Ишлаб чиқариш базаси хорижда бўлган ва халқаро бозорда фаолият юритувчи фирмага кўпмиллатли компания дейилади. Баъзи бир авторлар компаниянинг ишлаб чиқариш қувватлари маълум бир сондаги давлатларда жойлашганига ёки унинг қуввати маълум бир хажмга (минимал) эга бўлишига қараб кўпмиллатли компания деб хисоблайдилар, баъзи холларда кўпмиллатли корпорация (multinational corporation, MNC) термини ишлатилади. Яна бир термин трансмиллий корпорация (transnational corporation, TNC ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)да кенг ишлатилади.

1.3. Халқаро бизнесда хуқуқий, сиёсий, иқтисодий муҳит.

Компания фаолиятига таъсир қилувчи, ташқи шарт-шароит факторларидан бири бўлиб, хуқуқий система бўлади. Бошқарувчилар ўзлари фаолият юргизаётган мамлакатлардаги хукуқий система, хамда мамлакатлараро хуқуқий муносабатлар хақида тасаввурга эга бўлишлари керак. Хуқуқий системалар одатда 3 турда бўлади: оддий хуқуқ системаси, фуқаролик хуқуқи системаси, ва теократик хуқуқ. АКШ ва Буюк Британия оддий системалар мисоли бўлади, бироқ АҚШда умумий тижорат кодекси мавжуд, ва у тадбиркорликни назорат қилади ва фуқаролик хуқуқи системаси хусусиятига эга. Оддий хуқуқ анъана, ментамитет, бурчларга асосланган бўлиб, қонуни тушунтиришдаги мухим роллар судларга тегишли.

Фуқаролик хуқуқи системаси, шунингдек у кодлаштирилган хуқуқий система деб аталади, ва у кодексга киритилган, таркибий ишлаб чиқилган қонунларга асослангандир. Бу кодекслар бизнес юритишдан асоси бўлади. 70 дан ортик давлатлар, булар қаторига, Германия, Япония, Франция, Россиядек давлатлар уз фаолиятида фуқаролик хуқуқга асосланадилар. Оддий хуқуқ амал қилаётган давлатларда контрактлар хар хил мавжуд холатларни ўрганиш тенденциясига эга. Унга акс холда фуқаролар хуқуқи амал қилаётган давлатларда келишувлар қисқа ва лўнда, чунки оддий хуқуқ системасидаги келишувлардаги кўпчилик саволлар деярли фуқаролик кодексига киритилган. Теократик хуқуқи системасидан, яъни диний қонуниятларга асосланган, яққол мисоли бўлиб, мусулмон хуқуқи хисобланади, ва бунга камида 27 мамлакатда амал қиладилар. Мусулмонлик хуқуқи исломга асосланган бўлиб, у хаётдан барча қирраларини назорат қилишга интилади. Халқаро хуқуқ потенцияси шунчалик кенг бориши мумкинки, хаттоки халқаро келишувларга таъсир қилувчи хохлаган қонунни эгаллаши мумкин, ёки фақатгина давлатлараро товар оқими, ишлаб чиқариш капиталлар ва факторлар хақидаги саволларга эга келишувларгагина таалуқли бўлган холда, тор бўлиши мумкин3.

Хохлаган жамиятдан қуйидаги асосий аспектларга сиёсий ва иқтисодий системалар тааллуқлидир. Сиёсий система, жамиятдан хаётбоп амал қилувчи бир бутунга интилиш учун амал қилади. Иқтисодий система эса, хом-ашё ресурсларини рақобат қилувчи истеъмолчилар ўртасида тақсимлаш учун, ва хом-ашё ва шахсий мулкдан қандайдир мулкга назорати билан боғлиқдир. Замонавий жамиятда иқтисодий системани сиёсий системадан ажратиш жуда қийин. Лекин биз буларни алоҳида кўриб чиқамиз.

Замонавий демократик сиёсий системада қуйидаги хусусиятлари билан характерланади:

1. Фикр, сўз, босмадан эркинлиги ва ташкилотларга бирлашиши эркинлиги;

2. Сайловлар, бунда сайловчилар ким уларнинг номида иш юритиш учун салайдилар;

3. Танланган ишда, чегарали ишлаш;

4. Энг юқори устунликни алохида шахслардан шахсий мулки ва хуқуқига берувчи, одил суд;

5. Нисбатан носиёсатли бюрократик ва мудофага инфратузилмаси;

6. Давлатни нисбатан очиқлиги.

Давлатларни хом-ашё устидан назорат ва тақсимлаш усули бўйича туркумлаш мумкин, бозор ёки буйруқли иқтисодиёт ва мулк шаклига кўра: хусусий мулк ва жамият мулки.

Бозор иқтисодиётида мухим ахамиятга 2 та миллий элемент эга бўлиши мумкин, яъни фирма ва шахс. Шахслар хом-ашёга эга бўлиб махсулотни истеъмол қиладилар, фирмалар эса хом-ашёни истеъмол қилиб махсулотни ишлаб чиқарадилар. Бозор механизми нархлараро муносабатлар, миқдор, хом-ашё ва махсулотларга талаб ва таклиф билан тўғридан тўғри боглиқ.

Марказлашган режали иқтисодиётда давлат иқтисодиётидан хар хил сохалари фаолиятини назорат қилишга интилади. Агарда, хаддан ташқари марказий бошқариш формасида масала давлатдаги хар бир корхона учун ўрнатилади, ва бунда давлат қанча ва ким томонидан ва ким учун ишлаб чиқаришни белгилайди. Хеч бир иқтисод тўлиқ бозор ёки марказлашган бўлмайди.

Чет элдан келган фирмалар шароитга мослашиш билан боғлик муаммолар мавжуд. Масалан, АҚШда ташкил топган фирма, берилган мамлакатда хуқуқий, сиёсий ва иқтисодий системаларда фаолият олиб боришга ўрганган ва берилган шароитда фойда олиш йўлларини ишлаб чиқарганлар. Бошқа мамлакатларда фаолият бошлаган фирма қуйидаги саволларга жавобларга мухтож:

1. Мамлакатдан сиёсий тузилмаси қандай?

2. Унда қандай иқтисодий система амалда ишлаяпти?

3. Фирмадан эътибори тушган соха, давлат секторидаги ёки хусусий сектордами?

4. Агарда давлат секторида бўлса, у шу сектордаги хусусий рақобатни хам хал қиладими?

5. Агарда у хусусий секторда бўлса у жамият мулкига ўтмайдими?

6. Давлат чет эл капиталини махаллий давлат ёки хусусий корхоналарга рақиб сифатидами ёки шерик сифатида кўрадими?

7. Давлат қандай усуллар билан хусусий тадбиркорликдан характерини ва ўлчамларини назорат қилади?

8. Умумий иқтисодий мақсадларни шакллантиришда хусусий сектордан давлатга қанчалик катта ёрдам беради?

Мамлакатларнинг аналитик гурухлари.

1. Нефть махсулотларини экспорт қилувчилар. Махсулот экспортидан 30% кўпини нефть ва газ махсулотларини ташкил қилган мамлакатлар: Ирок, Кувайт, Ливия, Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Катар, Саудия Арабистони, Сурия, Тринидад ва Тобаго, БАА, Венесуэла.

2. Ташқи қарзи катта бўлган ва ўртача даромад даражаси бўлган мамлакатлар: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Конго, Коста-Рика, Кот Дивуар, Эквадор, Гондурас, Венгерия, Мексика, Марохко, Никарагиа, Перу, Филипин, Польше, Сенегал, Уругвай, Венесуэла.

3. Иқтисодий хамкорлик ва ривожланиши ташкилоти аъзолари:

Даромад даражаси ўрта ва кичик бўлган мамлакатдан жўғрофик худудлари:

1. Сахарадан жануброқдаги региондаги Африка мамлакатлари:

ЮАРдан ташқари, Сахарага жанубдаги барча мамлакатлар.

2. Европа, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка. Европадаги 8 та ривожланаётган мамлакатни ўз ичига олади.

3. Шарқий Осиё.

Шарқий Осиёдаги ва Тинч океани худудидаги даромади ўрта ва кичик даражаси бўлган барча мамлакатлар, шунингдек буларга Хитой, Таиланд ва уларга шарқда жойлашган мамлакатлар ҳам киради.

Кўп миллатли корхонани бошқаришда, ҳар хил маданий, хуқуқий, сиёсий ва иқтисодий фактор таъсир кўрсатади. Мамлакатга қараб бу факторлардан таъсир кучи ахамиятли ўзгариб туради. Яққол кўриш мумкинми, ривожланаётган мамлакатлардаги шарт-шароит, саноати ривожланган Германия давлатидан анча фарқ қилади.

Кўпгина ривожланаётган давлатлар ўзидан саноат стратегиясидан асосий элементи сифатида саноати ривожланган мамлакатлардаги трансмиллий корпорациялардан техналогияси ва капиталига эга бўлиши учун, чет эл инвестицияларидан учун энг яхши шароит яратиб бериши лозим.

Саноати ривожланган мамлакатлар учун муаммо бўлиб, ривожланаётган мамлакатлар учун янги бозорларни очиш бўлади. 1990 йилги секин иқтисодий ўсиш, савдога бўлган таъсирни кучайтириш ва протенциалинили кучайтиришга олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида хамкорлик шароитини яратиш учун учун хавф туғдириши мумкин, 80-йилги вазиятга ўхшаб. Ривожланаётган мамлакатлар сиёсий ва иқтисодий барқарорсизлик билан, савдо баланси инфляция дефицити билан ва қарзларни тўлаш учун катта туловлар билан курашишни давом эттирадилар, чунки улар хозир жуда қийин вазиятда колдилар. Улардан иқтисодий ўсиши ва ривожланиши саноати ривожланган давлатларга ахамиятли таъсир ўтказиб туради, чунки улар товар реализацияси бозори сифатида ва тайёр ва вақтинчалик махсулотларини ишлаб чиқариш сохаси сифатида қаралади.

1.4. Халқаро бизнесда ташқи мухит.

Халқаро бизнесда ташқи мухит катта рол ўйнайди. Шунинг учун менеджерлар ижтимоий фанлар бўйича билимга эга булишлари керак. Булар география, тарих, политология, хуқуқ, иқтисод ва антрология фанларидир.

География бўйича олинган билимлар асосида хом ашёларнинг жойлашган жой, сифати, хажми ва унинг яроқли ёки яроқсизлиги тўғрисида маълумот олиш мумкин.

Тарихни билиш эса турли хил мафкура, оқимларни ва социал институтларнинг мохияти ва мақсадларини тушуниб олишга, хамда уларни бахолай олишга имкон беради.

Жахонда инсонларни ишбилармонликка бўлган лаёқатини аниқлашда сиёсат асосий рол ўйнаб келган ва шундай бўлади. Политология (сиесатшунослик) миллий, сиёсий, ижтимоий ташкилотлар билан савдо, саноат корхоналари орасидаги алоқани ва давлат ёки хокимият билан бизнес орасидаги ўзаро муносабатни аниқлайди. Хар қандай давлатда сиёсий рахбарият ёки хокимият халқаро бизнесни назорат этади. Масалан, 1990 йилларда Куба хукумати ўзининг территориясида “Юлдузлар жанги” фильмини таъқиқлаш сиёсати халқаро бизнесга салбий таъсир кўрсатган 1990 йил Собик Совет Иттифоқи билан “Пепсико” фирмаси аросида тузилган шартнома халқаро бизнесни ривожланишига ижобий таъсир кўрсатган.

Маълумки ички ва халқаро хуқуқ халқаро компаниянинг менеджери бирор нарса қила олиш ёки олмаслигини аниқлаб бера оладиган омиллардан биридир. Бунга бир ва бир неча давлатлар ўртасида амал қиладиган қонунлар кириб улар солик системасини ва валюта алмаштириш операцияларини тартибга солиб туради. Масалан, АКШ компаниясининг Японияда ишлаб чиқарган махсулоти Япония қонунлари асосида солиққа тортилади ва иенда олинган фойда компанияга АҚШ долларида конверсион операциялари қилинади. АҚШ қонуни бўйича эса компаниянинг даромади қачон ва қандай миқдорда солиққа тортиш аниқланилади. Рахбарнинг иқтисодиёт сохасидаги билими халқаро компанияни ўзининг ва хорижий давлатларнинг иқтисодиётига таъсир даражасини, хамда компаниянинг фаолиятида давлат юритаётган иқтисодий сиқсатининг натижаларини аниқлашда аналитик инструмент бўлиб хизмат қилади. Бир давлат валютасини иккинчисига нисбатан алмааштириш курсини аниқлашда ва уни туб мохиятини тушуниб ётишда хам иқтисодий билимлар катта ахамият касб этади.

Рақобат мухит. Ҳар бир компания ва ҳар бир саноат ёки тармоқ рақобат мухитнинг мавжуд ҳар хил шароитлари билан характерланади. Натижада айрим фирмалар хорижий мухитда рақобатчилик қобилиятларидан бошқаларга нисбатан кўпроқ фойдаланадилар.

Вақт ва масофани қисқариши. Ички бизнес билан халқаро бизнес орасидаги традицион фарқ бу халқаро бизнесда катта масофаларни босиб ўтишга тўғри келади. Худди шу катта масофа операцион харажатларни ортишига олиб келиб фирманинг фаолиятини назорат этишни қийинлаштиради, бироқ хозирги вақтда илмий техника коммуникация ва транспорт сохасида эришган ютуқлари бу масалани ечишга ёрдам беради.

Технологик ва географик чегараларни кенгайиши. Бизнеснинг глобал характерда тус олишининг сабаби бу:

- транспорт воситаларининг тез ривожланиши.

- коммуникация воситалари орқали узоқ масофадан туриб назорат ўрнатиш.

Масалан, Англия студиясида кинога олинган “Юлдузлар жанги” фильмини бир кун ичида АҚШга жўнатиб юбориш мумкин. Коммуникация алоқасини ривожланиши эса узоқ масофадан туриб алоқа қилиш, интернет орқали бир зумда керакли маълумотга эга бўлиши каби имкониятларга эгадир.

Институтционал сохадаги ютуқлар.

Бизнес фаолиятини институтционаллаштиришдан мақсади бу:

- товарлар оқимини енгиллаштириш;

риск даражасини камайтириш.

Масалан, “Лукасфильм” ўз махсулотини Чилига сотиш мисолида Сантяго шахрининг бирор бир банки махаллий валюта (песо) хисобида фильмни тарқатувчилардан маълум миқдорда пулни қабул қилиб, АҚШ долларида “Лукасфильм”га ўтказиб берган. Агар олдинги замонларга ўхшаб бизнес қилинганда махсулотни махсулот билан айирабошлаган бўлинарди. Жуда кўп институтционал механизмлар мавжудки, улар халқаро бизнесни амалга оширишда мухим шарт шароитлар яратиб бердилар.

Рақобатни глобал масштабда ривожланиши. Хозирги даврда компаниялар хориждаги ўзгаришларга мослашуви қобилиятларига эгадирлар. Бирор давлатдаги янгилик бошқа давлатларга тез орада тарқалиши сир эмас. Жуда катта фирмаларни халқаро бозорда фаолият кўрсатишининг асосий сабаби бу:

- янги махсулот бутун дуне бўйича жуда тез тарқалади;

- фирмалар ишлаб чиқаришни бошқа давлатларда йўлга қўя олиши мумкин;

- махаллий фирмалар халқаро компаниялар билан рақобатга дуч келиши.

Компаниялар глобал масштабдаги рақобатни инобатга олмасалар, керакли чора-тадбирлар ишлаб чиқмасалар улар албатта инқирозга учрайдилар. Бунга мисол сифатида АҚШнинг пулат ишлаб чиқарувчи саноатини техника билан таъминловчи “Местра Мэшин” (Mestra Machine) компаниясини келтириш мумкин. АҚШ пўлат ишлаб чиқариш бўйича етакчи ўринларни эгаллаб келган вақтда бу фирманинг обрў эътибори ва салмоғи жуда юқори бўлган. Бироқ фирма халқаро ташқи бозордаги ўзгаришлар, технологияларни ривожлани-шига унчалик эътибор бермаган, яъни технологиялар устида бош қотирмаган, натижада инқирозликка учраган. Бу ўзгаришларга бўлган реакцияси вақт маъносида жуда кеч бўлган эди4.

1.5. Cавдо ва инвестицион моделларга таъсир этувчи омиллар.

Иқтисодий шароитлар. Иқтисодий шароит йиллар бўйича савдо хажмининг динамикасига таъсир қилади. Бироқ савдо иқтисодиётга қараганда кўпрок даражада тебраниш тенденциясига эгадир. Жахон савдосида ялпи ишлаб чиқариш хажми миқёсида турғунлик сақланиб турибди. Бундан савдо билан ишлаб чиқаришни нисбати хар йили бир хил деган хулоса келиб чиқмайди. Масалан, иқтисодиётда ўсиш юқори даражада бўлган 1970 йилларда савдо ишлаб чиқаришга нисбатан юқори суратларда ўсган ва айниқса, иқтисодиетни суст ривожланиши бўлган даврларга (1980 йил), савдо ишлаб чиқаришга нисбатан сустроқ ривожланган. Бунинг сабаби иқтисодий шароитнинг ёмонлашуви даврида давлат органлари ва истеъмолчилар импорт таварларининг кўп қисмини зарур деб топмайди ва импорт хажмини камайтирадилар.

Миллатлар бойлигини ўсиши қайта ишлаб чиқариш саноати тармоқларида ташқи савдо улушини ўсишига ва қишлок хўжалиги сохасида бу кўрсаткични камайишига олиб келган. Х1Х асрнинг бошларида немис иқтисодчи ва статистиги Эрнст Энгель оила даромадини ўсиш тенденцияси унинг озиқ-овқат махсулотига бўлган харажати камайишига олиб келиб, бошқа махсулотларга бўлган харажат фоизи ўша эски миқдорда қолган ёки ортганлигини таъкидлаб ўтган.

Технология. Янги технологиялардан фойдаланишнинг асосий эффекти қуйидагиларга олиб келади:

- ташқи савдога олиб кириладиган махсулотни ўзгаришига;

- индустриал ривожланган мамлакатларни жахон савдосида улишининг оширишга;

Илмий техника базасининг юқори суратлар билан ривожланиши натижасида халқаро бизнес фаолиятида реактив самолетлар, замонавий персонал компьютерлар, автомобилнинг янги моделлари салмоқли улушни ташкил этади.

Уруш ва қувғинлар. Харбий келишмовчиликлар ишлаб чиқариладиган махсулотларнинг номенклатураси ўзгаришига, халқаро бизнесда фаолиятида иштирок этишда хавф хатарнинг ошишига, бизнес юртишда асосий воситаларга таъсир этишини ортишига олиб келади. Масалан, Ироқни 1990 йил Қувайтга бостириб кириши унинг ташқи савдодаги кўрсаткичлари камайишига олиб келди. Бундан ташқари бу уруш жахон бозорида нефть ва нефть махсулотлар бахосининг ортишига сабаб бўлди. 1990 йилдан буён давом этаётган Чеченистондаги уруш хам нафақат Россия, балки Мустақил Давлатлар Хамдўстлигига хам таъсирини кўрсатди ва кўрсатмоқда. Бирор бир айрим давлатдаги ички туқнашувлар хам халқаро мухитга таъсир қилади. 1970 йил Чилидаги фуқаролар уруши мис ишлаб чиқариш ва уни истеъмолига катта таъсир этган. Ливандаги фуқаролар уруши эса халқаро банк операцияларини Бейрутдан Бахрейн ва Кипрга ўтишига сабаб бўлди.

Сиёсий ва иқтисодий блоклар. Блок деб бир гурух давлатларнинг шартнома асосида бир бирга ўзаро ёрдам ёки маълум сохаларда биргаликда фаолият олиб бориш мақсадида бирлашувига айтилади. Блок ташкил қилишнинг баъзи бир оқибатига (натижасига) қуйидагиларни киритиш мумкин:

- блокга аъзо давлатларнинг ўртасида халқаро бизнесдаги улушини кўпайтириш;

- блокга кирмаган давлатларнинг улушини эса камайтириш;

- халқаро бизнесни ривожлантириш;

Иккинчи жахон урушидан сўнг дунё иккита коммунистик давлатлар ва нокоммунистик давлатлар блокига ажралди. Бу иккита сиёсий блок давлатлари ўртасида савдо миқдори умумжахон савдо миқдорининг атиги 5% ни ташкил қилди. Бу блоклар ўртасида тўғри хорижий инвестициянинг миқдори жуда хам кичик бўлган. Бунга сабаб коммунистик давлатлар чегаралари ёпиқ бўлиб, хусусий мулк тушунчаси умуман бўлмаган. Ҳозирда эса коммунистик блокидаги давлатлар ўз иқтисодиётларини бозор иқтисодиёти асосида кўриб, мулкни даавлат тасаруфидан чиқариб, хусусийлаштириб хорижий давлатлар билан алоқа ўрнатмоқдалар. 1950 йилда бир гурух Европа давлатлари биргалашиб Европа хамжамияти (ЕХ) блокини тузишди. Бу блокнинг асосий вазифаси блокка аъзо давлатлари ўртасидаги савдо тўсиқларини йўқотишдан иборат. ЕХ блокининг иқтисодий ривожланиши блокга аъзо давлатларининг халқаро бизнесдаги улушини ортишига олиб келди. 1990 йилда АҚШ, Канада ва Мексикадан иборат бўлган учлик Шимолий Америка янги савдо блоки тузилди.

Кўпёқлама битимлар. Кўпёклама битимларнинг асосий белгилари қуйидагилар:

- келишилган ва унифицирланган савдо қоидаларини қабул қилиш;

- концессиялар алмашуви;

- иқтисодий ўсишни рағбатлантириш;

Охирги йилларда кўп давлатлар хакимиятлари халқаро бизнесга оид бир неча халқаро битимлар тузишди. Бу битимларнинг асосий мақсади товарлар оқимини яхшилашга ва халқаро майдонда хизмат кўрсатиш доирасини ривожлантиришга қаратилган. Бундай битимларга валюта оқимини муқобиллаштирувчи халқаро валюта фонди, халқаро рейсларнинг хавфсизлигини таъминловчи қонунларни ишлаб чиқувчи фуқаролар авиациясининг халқаро ташкилоти, ҳамда маҳсулотларни рўйхатдан ўтказадиган турли конвенцияларни мисол қилиб келтириш мумкин. Барча давлатлар имзолаган савдо ва таърифлар бўйича асосий битимлар (ГАТТ) савдода мавжуд тўсиқларни камайтириш учун музокаралар олиб бориш борасида асос бўлади. Халқаро ваколатларни вужудга келишида жахон банки, Осиё тараққиёт банки ва Америкааро тараққиет банкининг пайдо бўлиши халқаро бизнесда янги даврни бошланишига асос солди. Бу банклар давлат органларининг кафолати остида турли хил проектларни амалга оширишда кредит ва қарзлар беради. Хусусан, юқорида айтиб ўтилган банклар инфраструктурани ривожлантириш, яъни уй-жой ва йўл қурилишларига молиявий ёрдам берганлар.

1.6. Жахон савдо тузилиши.

Халқаро бизнеснинг ривожланиш йўлларини тушуниш учун жахон савдосининг тузилишини ва ривожланиш тенденциясини тахлил қилиш катта ахамият касб этади.

Ўсиш темпларининг хар хиллиги. Ташқи савдода ўсиш темпларининг сабаби қуйидагилар:

- қайта ишлаш тармоқларида савдонинг юқори сурат билан ўсиши;

- нефт экспортининг баҳосининг ўсиши;

- “янги индустриал давлатларнинг” индустриализациялаш сурати юқори даражада бўлиши. Давлатларни гурухларга ажратишдаги асосий усулларидан бири, уларнинг иқтисодиёти еки саноатининг ривожланиш даражаси бўйича ажратишдир. Ялпи ички махсулот миқдори юқори бўлган давлатлар (АКШ, Гарбий Европа, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Япония)ни одатда саноати ривожланган еки “биринчи дунё” давлатлари деб аталади. Коммунистик давлатлар системаси хозирги даврда коммунистик гоядан четлашган, иктисодиёти марказлашган режали ёки тўла бозор иқтисодиёти бўлмаган давлатлар “иккинчи дунё” давлатлари номи билан юритилади. Яна бир гурух давлатлар “учинчи дунё” давлатлари еки ривожланаётган кучсиз тараққий этган давлатлар деб аталади.

Ўтиш даврида у ёки бу давлатни қайси бир гурухга тегишли эканлигини аниқлаш қийин бўлади. Шунинг учун ҳам баъзи бир статистик журналларда бирон давлатни “биринчи” еки “иккинчи” еки “учинчи” дунё давлатлар гурухига мансуб эканлигини учратишимиз мумкин. Статистик маълумотларни бир неча йиллар бўйича мавжуд эмаслигиги қарамасдан экспертларнинг баҳолашига кўра режали иқтисодиёт давлатларининг ташқи савдодаги улуши 10% дан ошмаган. Ривожланган давлатлар қайта ишлаш саноатида бир қанча устунликка эгадир, улар янги технологияларни жорий этиш ва кўп масштабда ишлаб чиқаришни жорий қилиш ҳисобига маҳсулот таннархини камайтиришга эришганлар. Охирги вақтда кучсиз ривожланган давлатларни ташқи савдодаги ўрни бир мунча яхшиланди. Бунга биринчи омил экспорт қилинаетган нефть махсулотларининг нархининг ошиши, яъни 1970 йилларда нефтнинг бахоси 1200% га ўсди. 2006 йилда ҳам қора олтиннинг нархи ошиб бормоқда. Иккинчи омил учинчи дунё давлатларининг айримлари тез суръатлар билан индустриализациялашди. Бразилия ва Тайван давлатларини “янги индустриал давлатлар” номи билан аталиши. Учинчи омил бу КРД (кучсиз ривожланган давлат)нинг саноат маҳсулотларини ривожланган давлат бозорига енгил кириб келишидир.

1964 йил БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича ўтказилган (ЮНКТАД) конференцияда ривожланаётган давлатлар ривожланган давлатларга нисбатан норозиликларини билдириб, биринчи дунё давлатлари ривожланаётган давлатларда саноат махсулотлари ишлаб чиқаришга суний қаршилик кўрсатмасдан, балки хохишлик билдиришларини талаб қилдилар. 1970 йилларда хар бир индустриал ривожланган мамлакат шундай сиёсатни олиб бордики, унда ривожланган мамлакатда ишлаб чиқарувчиларга қараганда КРДларида ишлаб чиқарувчи фирмаларнинг бозорга кириши бир мунча енгил кечди. Бироқ бундай қулай шароитга қарамасдан “учинчи дунё” давлатларининг кўпчилиги индустриал базаларини ривожлантириш ва нефтни экспорт қила олиш имкониятларини қўлдан бой берганлар.

Шуни таъкидлаб утиш керакки, 10 та энг катта экспортчи ва импортчи давлатларнинг 9 таси саноати ривожланган давлатлардир. Бу 10 та давлатнинг 6 таси ЕХ аъзоларидир.

ХХ асрда АҚШнинг ташқи савдо тузилишини ўзгариши. ХХ асрнинг бошида АҚШ экспортининг 80% Европага киритилган бўлса, 1920 йилда бу рақам 50%га тушиб, 1990 йилларда эса 30%ни ташкил этган. АҚШнинг янги экспорт райони Осиё бўлди. Унинг экспорт салмоғи бу регионда 1% дан 30% гача ўсди. Ҳозирги вақтда Америка махсулотининг йирик импортери бу Канада. Охирги 100 йил давомида Европа ва Лотин Америка давлатлари Америка импортида ўзларининг улушларини бир мунча қисқартирганлар. 1960 йилларда Лотин Америкасида америка импорти 30% бўлган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 15%га тушиб кетди. АҚШ махсулотларининг асосий импортери бу Канада ва Япониядир. Бу кўрсаткич Канада импортида 5%дан 20%га ортди. Америка маҳсулотларини импорт қилишда Япония давлатининг улуши ҳам 20%га етди. Япония АҚШнинг энг йирик экспортери ҳисобланади. АҚШнинг Осиё давлатларидаги импорти асрнинг бошида 15%ни ташкил қилган бўлса, ҳозирда эса бу кўрсаткич 35%ни ташкил килди.

1970 йилдан бошлаб Америка савдо рақибларининг нисбий приоритети қуйидаги уч омил таъсирида ўзгарди:

- нефть махсулотлар савдосининг ўзгариши;

- ташқи сиёсатнинг ўзгариши;

- баъзи бир Осиё давлатлари саноати юқори тезлик билан ўсиши;

Мексика, Саудия Арабистони ва Венасуэла давлатларининг даромадлари ортиши билан бу давлат бозорларининг мавқеи ортди. Ўзбекистон Республикаси, Хитой Халқ Республикаси ва Египет давлатларининг ташқи сиёсатининг ўзгариши, уларнинг мавқеларини ортишига олиб келди. Тайланд, Жанубий Корея, Тайван ва Малайзия давлатларининг миллий даромадларининг тез суратлар билан ўсиши четдан сотиб олиш қобилиятини ва Америкага экспорт улушларини ортирди5.

Хулоса

Технологик ва географик чегаралар янада кенгайиши, шу билан бирга янги ижтимоий институтларнинг ривожланиши глобал масштабдаги рақобатни изохлайдиган ишбилармонлик мухитининг шакилланишига олиб келди. Унинг ажралиб турувчи томонлари бўлиб, махсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш учун чет мамлакатлардан база сифатида фойдаланиш ва халқаро масштабда янги турларнинг ва янги жараёнларнинг тез тарқалишидир.

Халқаро бизнес мухитини ўрганишда бир қатор фанларни ўзлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Булар география, тарих, сиёсатшунослик, хухукшунослик, иктисодиёт ва антропология каби фанлар.

Фирмалар ўз хўжалик фаолиятларни чет элда амалга оширишлари вақтида ўз бизнес функциялари услубларини янги шарт-шароитга мослашишларига тўғри келади. Мухит хўжалик юритиш услубларини аниқлаб беради ундан ташқари халқаро бизнес юритишнинг шакллари махаллий бизнес операцияларидан тубдан фарқ қилади. Халқаро бизнесни юритиш шаклларига товар ва хизматлар билан савдо, юк ташиш транспорт хизматлари, лицензиялаш, франчайзининг, калит остида, бошқарув контрактлари, шу билан бирга хорижий тўғри ва портфель инвестициялар киради.

Сиёсий системанинг роли жамиятининг интеграциясида, иқдисодий системанинг роли эса чегараланган ресурсларни тақсимлашда намаён бўлади. Демократик жамиятлар ўзининг қарор қабул қилиш жараёнида аҳолиниг иштирок этиши билан ажралиб туради. Иқтисодий система ресурсларга эгалик қилишини аниқлаб беради.

Трансмиллий корхоналар аввало бир мамлакатга киришидан олдин шу мамлакатнинг сиёсий-иқтисодий тизими, бизнес мухити билан танишиб чиқишлари ва бу мухитга мослашишлари керак. Мамлакат жуда кўп турли хил жамиятларни ўз ичига олиши мумкин. Одамлар ўз мамлакатидаги бошқа ижтимоий гурухларга қараганда, бошқа мамлакатлардаги ўзига ўхшаш гурухлар билан умумий жихатларига эга бўлишлари мумкин. Одамларнинг жисмоний характердаги гурухий фарқлари мавжуддир. Масалан: тери ранги, бўй, оғирлик ва тана формаси, сочларнинг ранги, қалинлиги, жойланиши, тўкилиши ва оқариши, қон гурухи, шу билан бирга аниқ касалликларга бўлган қарашлик ва қабул қилишдир. Ишбилармонлар бу ўзгаруви омилларнинг уларнинг фаолият усулларга қандай таъсир кўрсатишни ҳисобга олишлари керак. Жамиятнинг маданияти урф-одатларга, қадриятларга ва маънавиятга асосланган хулқ-атвор нормаларини ўз ичига олади.

Кўбгина одамлар асосий ейиш-ичишга, кийимга ва уй-жойга бўлган эхтиёжини қондириш учун керагидан ортиқ ишлайдилар. Ишнинг нисбий мухимлиги маданий ва иқтисодий шарт-шароитлар боғлиқлиги билан аниқланади. Одамлар юқори даромадли ишларга интилишади. Шарт-шароитларнинг ўзгариши давлат корхоналарида, хусусий фирмаларда ва ўз фирмасида ишлашга бўлган специфик муносабатини юзага келтиради.

Миллатлар ижтимоий гурух сифатида бир-бирига бўлган ишонч даражасига, табиат ва тақдирга муносабати, меҳнат фаолияти жараёнида демократик ёки автократик муносабатни қўллаши, асосан оилавий алоқаларга асосланган ички гурухларга тегишли бўлиши мумкин.

Чет эл мухитида ишлайдиган одамлар полицентризим ёки этноцентризим хавфини доима хис этиб туришади. Одатда ката иқтисодий омадларга эга бўлган мамлакатларда кўлланиладиган бизнес услубларини ўзида қўллаш имкониятидан фойдаланиш ўрганишга бўлган қизиқиш каттадир. Маданий омиллар уларнинг бошқа жамиятдаги ютуғини ёки ютказишни олдиндан аниқлаб бериши мумкин.

Назорат саволлари.

 1. Халқаро бизнес нима ва унинг махаллий бизнесдан фарқи қандай?
 2. Халқаро бизнеснинг мақсади нимадан иборат?
 3. Диверсификация мохиятини тушунтиринг.
 4. Товарлар экспорт-импорти билан хизматлар экспорт-импортининг фарқи нимадан иборат?
 5. Қандай қилиб фирма хорижда ўз активларидан фойдаланади?
 6. Лицензия, роялти, франчайзинг, франшизе, франшизер, сўзларининг мохиятини тушунтиринг.
 7. Тўғри хорижий инвестиция билан портфел инвестициянинг фарқини тушунтиринг.
 8. Ташқи мухит билан ички мухитнинг фарқи борми? Бор бўлса у нимадан иборат.
 9. Саноати ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар орасидаги фарқ нимадан иборат, бу давлатларда қандай муаммолар мавжуд?
 10. Ташқи мухит нима?Халқаро бизнес фаолиятида ишбилармонлар ташқи мухитни яхши англашлари учун қандай билим ва кўникмаларга эга бўлиши керак?
 11. Хуқуқий ва сиёсий системаларнинг қандай турларини биласиз?
 12. Рақобат мухит нима?
 13. Рақобатни глобаллашувига асосий сабаблар нимадан иборат?
 14. Садо ва инвестицион омилларни айтиб беринг.
 15. Ташқи садода ўсиш суратларининг сабабларини кўрсатиб беринг.
 16. ХХ асрда АҚШнинг ташқи савдо тузилишининг ўзгаришлари қандай бўлди?

uz.denemetr.com

М. Ю. Саидкаримова “халқаро бизнес” фанидан ЎҚув қЎлланма тошкент – 2011

1. /Хал бизнес.docМ. Ю. Саидкаримова “халқаро бизнес” фанидан ЎҚув қЎлланма тошкент – 2011
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР

МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ

ТОШКЕНТ ИСЛОМ УНИВЕРСИТЕТИ

М.Ю.САИДКАРИМОВА

“ХАЛҚАРО БИЗНЕС”

фанидан

ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА

Тошкент – 2011

М.Ю.Саидкаримова. “Халқаро бизнес” фанидан ўқув қўлланма.-Тошкент.: ТИУ. 2010.

«Халқаро бизнес» фанининг мақсади талабаларга халқаро бизнес билан махалий бизнес орасидаги фаркни аниқ кўрсатиб, тушунтириб бериш, халқаро бизнес асосларини, халқаро бизнес фаолиятини олиб бориш усуллари, уларнинг турлари, кўпмиллатли компания, стратегик алянсларнинг фаолиятлари билан таништириш, хамда бозор конъюнктурасини ва унга таъсир этувчи омилларни тахлил қилиш услубларини ўргатишдан иборат. Фанни ўрганиш асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жараёнларини ривожлантириш ва хорижий тажрибаларни ўзлаштириш имконини беради.

Тузувчи: иқтисод фанлари номзоди, доцент - Саидкаримова М.Ю.

Тақризчилар: иқтисод фанлари номзоди, доцент Содиқов З.Р.

иқтисод фанлари номзоди, доцент Ғуломова Г.П.

МУНДАРИЖА

Кириш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 1. Бизнес юритишда хукукий, сиёсий ва иктисодий мухит . . . . . . . .6
 2. Инсоний ва маданий мухит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
 3. Давлатнинг савдога таъсири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
 4. Хорижий тугри сармоялар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
 5. Худудий иктисодий интеграция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 6. Куп миллатли компаниялар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84
 7. Халкаро молиявий мухит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
 8. Таъминот манбаъларини глобал жойлаштириш ва халкаро ишлаб чикариш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
 9. Халкаро бизнес куламида корпорацияларнинг давлатларни танлаш ва уларга кириб бориш стратегияси . . . . . . . .................... . . . . . . . . 143

Халкаро бизнес» фанидан тавсия килинаётган адабиётларнинг руйхати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165

Кириш

Мамлакатимизда бозор муносабатларини чуқурлаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш ва глобаллашув йўлидан бораётган жараенда янгича фаолият олиб бориш ва янгича фикрлаш усулларини талаб этмоқда. Бозор иктисодиети хаетимизда тобора кенгрок кулам олаетган шароитда хусусий тадбиркорлик сохасида таълим олаетган мутахассислар куп киррали билимга эга, чуқур мулохаза ва мушохада асосида фаолият олиб боришга қодир, уз ишини пухта эгаллаган мутахассис булиши шарт. Айниқса, бизнес ва тадбиркорлик каби ута мураккаб ва нозик сохада банд булган амалиётчиларга жуда юқори талаблар қўйилади. Негаки мавжуд холатлардан мақбул даражада фойдаланиш, хамда мамлакатнинг иқтисодий ўсишига, бизнес фаолияти билан шуғулланувчи корхона ва ташкилотларнинг молиявий маблағларини кўпайштириш хамда уларни маблағлар билан таъминлашда ўзига хос хусусиятларни яхши билиши, иқтисодий жихатдан турли хулосалар чиқариш уларнинг тўғри ва асосли эканлигини исботлаб бера олиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Презтденти И.А.Каримовнинг “Бозор ислохатларини чуқурлаштириш ва иқтисодиётни янада эркинлаштириш соҳасидаги устувор йуналишлар амалга оширилишини жадаллаштириш чора-тадбирлари туғрисида” ва “Тадбиркорлик суъектларини хуқуқий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш тўгрисидаги конунни янада такомиллаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантиришни кўзда тутади. Тадбиркордик фаолиятини юритиш учун лицензиялар бериш тизимини такомиллаштириш борасида хам анча ишлар амалга оширилда ва оширилмоқда.

Сўнги вақтда ишбилармонлар, инвесторлар ва халқаро молия институтларининг мамалакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳатларга ишончи ортди. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов Олий мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенати қўшма мажлисидаги “Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир” маърузасида белгилаб берилган вазифаларнинг мантиқий давоми ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб, бозор иқтисодига ўтгач ва республиканинг мустақил давлат сифатида жахон майдонига чиқиши янги нусхадаги халқаро бизнесни тушунадиган ва унда ишлай оладиган мутахассисларга талаб туғдиради. Ўзбекистон иқтисодининг халқаролашуви бозоримизда чет эл махсулотлариининг, сармояларнинг пайдо бўлиши ва унга шароит яратиш, шунингдек халқаро бизнеснинг замонавий усулларини ривожлантириш ҳисобига амалга оширилади. Ҳозирги, яъни иқтисодиётни глобаллашув даврида компаниялар бир-бирига қўшилиб, трансмиллий компаниялар ва альянслар тузилмоқда. Бундай шароитда иқтисодчи тадбиркорлардан хорижий тилларни, бошқа миллатларнинг маданиятини, ташқи мухитни ва бизнесни халқаро миқёсда бошқара олишни билиш талаб этилади.

«Халқаро бизнес» фанининг мақсади талабаларга халқаро бизнес билан махалий бизнес орасидаги фаркни аниқ кўрсатиб, тушунтириб бериш, халқаро бизнес асосларини, халқаро бизнес фаолиятини олиб бориш усуллари, уларнинг турлари, кўпмиллатли компания, стратегик алянсларнинг фаолиятлари билан таништириш, хамда бозор конъюнктурасини ва унга таъсир этувчи омилларни тахлил қилиш услубларини ўргатишдан иборат. Фанни ўрганиш асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жараёнларини ривожлантириш ва хорижий тажрибаларни ўзлаштириш имконини беради.

«Халқаро бизнес» фанини ўқитиш жараёнида замонавий укув технологиялар қўллаш назарда тутилган бўлиб, булар муаммоли ва очиқ мавзулар, амалий машғулотлар, бахс, савол-жавоб, презентация, сухбат, ситуацион масалалар, тестлардан фойдаланиб ўтказилиши кузда тутилади. Ўкитиш жарааёнида электрон почта, интернет ва матбуот оркали олинган янги маълумот ва муаммолар ўрганилиб, тахлил қилиниб хулоса чиқарилади. Холатли масалалар талабаларни мустақил фикрлаш қобилиятини ўстиришга кумак беради ва олинган назарий билимларни ўзлаштиришга ёрдам беради.

1-мавзу. Бизнес юритишда хукукий, сиёсий ва иктисодий мухит.

1.1. Халкаро бизнес максади ва фаолият майдони.

1.2. Халкаро бизнеснинг турлари.

1.3. Халкаро бизнесда хукукий, сиёсий, иктисодий мухит.

1.1. Халкаро бизнеснинг мотивацияси (максади).

Халкаро бизнеснинг максади фойдани купайтириш еки стабиллаштириш. Унинг ютуги халкаро савдо ва халкаро ресурсларга боглик. Икки ва ундан ортик мамлакатлар иштирок этадиган хар кандай хужалик операцияларини халкаро бизнес уз ичига олади. Бундай икки томонлама мулокат хусусий еки давлат ташкилотлари томонидан амалга оширилиши мумкин. Хусусий фирмалар халкаро бизнесда фойда олиш максадида иштирок этадилар. Давлат ташкилотларининг халкаро бизнесдаги иштироки эса хар доим хам фойда олишга каратилмагандир.

Узининг халкаро максадларини ошириш максадида компания ташки савдо операциялар формасини аниклаб олиши керак. Бирок бундай операцияларнинг баъзилари мамлакат ичидагиларидан мутлок фарк килиши мумкин. Ташки савдо операцияларнинг шаклини танлаб олишда ташки мухит таъсир этади. Ташки мухит хатто бизнес функцияларини танлаб олишда хам катта таъсир курсатади: масалан, маркетингга.

Халкаро бизнес сохасида фаолият курсатаетган фирмаларнинг максади куйидагилардан иборат:

 • махсулот (хизмат) айрабошлашни (истеъмол) кенгайтириш;
 • хом ашёлар келтириш;
 • таъминот ва истеъмол манбаларини диверсификациялаш.
Одатда маълум бир бозор микесида истеъмолчиларнинг сони ва уларнинг сотиб олиш кобилиятлари чегаралангандир. Агар бу масалаларни халкаро масштабда бир неча давлатлар микесида каралса, сотиб олиш даражаси бир мунча усади.

Истеъмол даражаси канчалик юкори булса фойда шунчалик катта булади. Халкаро бизнесда иштирок этувчи фирмаларнинг асосий максади халкаро истеъмол товар айрабошлашни амалга оширишдир. Катта-катта фирмалар сотувдан оладиган фойдасининг ярмидан купрогини хорижий давлатларда буладиган сотувдан олади. Бундай фирмалар каторига Германиянинг БАСФ (BASF), Швециянинг ЭЛЕКТРОЛЮКС (Electrolux), Американинг Philips ва Япониянинг SONY кабилар киради. Халкаро бизнеснинг максади ва унга таъсир этувчи омиллар куйидаги чизмада келтирилган.

Максад

 • товар айрибошлашни кенгайтириш
 • хом ашелар келтириш.
 • диверсификациялаш.

Умумий ташки мухит

 • Географик
 • Тарихий
 • Сиёсий
 • Хукукий
 • Иктисодий
 • Маданий

Ташки мухитнинг ракобатлари

 • Хом-ашё параметрларини узгартириш тезлиги
 • Ишлаб чикаришни оптимал улчови
 • Харидорлар сони
 • Хар бир харидорнинг сотиб олиш хажми
 • Харидорларнинг бир хиллиги
 • Махаллий ва халкаро ракобатни таккослаш
 • Хом-ашёни жойлаштиришга кетган маблаг
 • Ракобатчиларнинг кобилияти

Максадга эришиш йуллари

Операцион Функционал

 • Импорт - Ишлаб чикариш
 • Экспорт - Маркетинг
 • Транспорт -Бухгалтерия
 • Лицензиялаш -Молия
 • Франчайзинг -Кадрлар иши
 • Бошкарув контракти
 • «калит ости» контракти
 • тугри инвестиция
 • «портфель» инвестиция

Чизма 1. Халкаро бизнесга таъсир этувчи омиллар

Махсулот ишлаб чиқарувчи фирмалар ва дистрибьютерлар кўп холларда керак бўлган махсулот ва хизмат, хамда якуний махсулотга зарур бўлган полуфабрикат, деталл ва ресурсларни бошқа давлатдан топишга харакат қиладилар. Бундай фаолиятнинг мақсади ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга олиб келишдир. Баъзи бир холларда бошқа давлатда ишлаб чикарган махсулот сифатли булиши хам мумкин, яъни махсулотнинг сифати ишлаб чикарилаетган жойининг шарт-шароити ва хом ашеларга хам богликдир. Масалан, бирор фильм яратилаетганда продюссерлар фильмдаги жараенни бир неча давлатларда суратга туширишга харакат киладилар. АҚШнинг “Лукасфильм” компаниясининг “Юлдузлар жанги” фильмини суратга олишда Англиянинг киностудиясидан фойдаланишган. Лазер уйинчок пистолетларини “Кеннер” компанияси Макаода ишлаб чикарган.

Кўпгина компаниялар ўзининг даромад ва савдо даражаларининг тебранишларга йўл кўйишмайди, шу мақсадда улар сотиш ва харид учун мос хорижий бозорларни кидиришади. Масалан, ”Лукасфильм” компанияси “Юлдузлар жанги” фильмининг сотув графигини Шимолий ва Жанубий яримшар мамлакатларида укувчиларнинг таътил ойлари хар хил вактларга тўғри келиши хисобига маълум бир даражада яхшилаб олган. Бу компания хар хил давлатларнинг телевизион компаниялари билан хам шартнома тузишга улгурган.

Бир канча фирмалар жахон давлатларнинг иктисодий цикллари устма-уст тушмаганлигидан кенг фойдаланадилар, яъни бирор бир давлатда иктисодий инкирозлик даври еки махсулотни сотув даражаси пасайганда, бошка бир давлатда эса сотув даражаси ортиб бориши еки иктисодий ривожланиш (тараккиет) даври бошланади. Шундай килиб, компаниялар мос хорижий истеъмол бозорларини излаб топиш хисобига нарх навонинг тушиб кетишини еки хом ашега булган дифицитни олдини олиши мумкин.

1.2. Халқаро бизнеснинг турлари.

Махсулот экспорти ва импорти. Халқаро бизнесда фаолият кўрсатаетган ҳар бир компания куйида келтирилган хужалик операцияларининг бирдан бир турини танлаб олиши керак булади. Бу хужалик операциясини танлаб олиш узининг максадларидан ва имкониятларини хисобга олган холда келиб чикиши керак. Ишлаб чикарилган махсулотларни давлатдан олиб чикиладиган операцияга товар экспорти дейилади. Махсулотларни давлатга олиб кириш операциясига товарларни импорти дейилади. Куп давлатлар учун халкаро тушум ва харажатлар манбаи бу махсулотлар экспорти ва импортидир. Халкаро бизнесда фаолият курсатаетган фирмаларнинг экспорти ва импорти операцияларининг салмоклари юкори булган фирмалар забардаст фирмалар деб хисобланилади. Ташки иктисодий алокалар операциясининг биринчиси бу махсулотлар экспорти ва импортидир. Фирмалар халкаро бизнесни бошка формаларига утганларида хам экспорт-импорт операцияларини тухтатмайдилар.

Хизмат экспорти ва импорти. Хизмат экспорти ва импорти чет элдан олинадиган даромад манбаи булиб, у махсулот экспорти ва импортидан фарк килади. Хизмат экспорти бу хизмат учун даромад олишдир, хизмат учун хак тулаш эса хизмат импортидир. Халкаро бизнес хар турдаги хизматларни уз ичига олади.

Сайехлик, туризм ва транспорт. Туризм ва товарларни керакли жойларга етказиб беришдан келадиган тушумлар юкларни ташувчи авиа ва транспорт компаниялар, хамда мехмонхоналарга жойлаштирадиган, жойларни брон киладиган компаниялар учун мухим даромад манбаи булиб хисобланади. Масалан, Греция ва Норвегия давлатларининг иктисодиети хорижий юкларни уларнинг кемалари оркали ташишдан келадиган даромадга богликдир.

Багам оролларида махсулот экспортига қараганда хорижий туризмдан келадиган даромад 2-3 марта кўпрокдир.

Хорижда фаолият кўрсатиш. Хорижда фаолият курсатишга хак тулаш комиссион (fees) деб юритилади. Бунга банк операцияларини олиб бориш, сугурта ишлари, аренда еки прокат (масалан ”Юлдузлар жанги” фильми), проект-конструкторлик ишлари ва бошкарув хизматлари киради.

Проект-конструкторлик ишлари одатда ”Ключ ости” (turnkey operations) операциялари доирасида шартнома асосида ишлаб чикариш кувватларини буюртмачига тула ишга тушириб беради. Бошкарув хизматлари учун туловлар бошкарув хизматларини амалга ошириш хакидаги икки томонлама тузилган бошкарув шартномалар (management contracts) асосида олиб борилади.

Чет элдаги активлардан фойдаланиш учун туланган туловга роялти (Royalty) деб аталади. Масалан, хорижий фирманинг фирменный белгисидан, автор хукукидан, патентларидан фойдаланганлар. Бошка турдаги экспорт хужжатларидан шартнома асосида фойдаланишга лицензирланган шартнома (licensing agreement) деб аталади. Роялти асосида франчайзинг (Franchising) туловлари хам амалга оширилади, яъни бу бизнес олиб боришнинг шундай усулини бунда франшизер (Franchiser) деб аталувчи бир томон франшизе (Franchisee) номи билан аталувчи иккинчи томонга узининг фирма белгисидан фойдаланиш хукукини беради. Бу франшизе учун салмокли актив хисобланади. Бунга кушимча сифатида франшизер узок муддат давомида уз хамкорига (партнер) хужалик операцияларини амалга ошириш учун ярим махсулот товарлари, йигувчи деталлар, технологиялар билан таъминлаб, бошкарув хизматларини курсатиш билан ердам беради.

Ташқи бозор махсулотлар экспортида маълум ютукларга эришган фирмалар чет эл лицензия еки франчайзингларини кулга киритишга харакат килдилар. Бу эса уз навбатида фирмага халкаро майдонда катта маъсулиятларни юклайди. Лицензия олган фирма еки корхонага хорижий давлат фирмаси узининг тажрибали мутахассисларини юбориб ишлаб чикариш кувватларини такомиллаштириб турадилар.

Халкаро Бизнес билан шугулланувчи компаниялар хужалик операцияларининг бирон бир турини танлаши лозим. Танлаш пайтида улар уз максадлари, ресурслари ва фаолият амалиёт жараёнини синчковлик билан кайта куриб чикиши лозим. Куйида халкаро келишув хисоб категорияларига мос келувчи халкаро опрацияларини утказишнинг асосий шакллари берилган.

Инвестициялар. Хорижий сармоя бирон бир фирма доирасида хориждаги мулкка эгалик килишни уз ичига олиб, молиявий фойда олишни максад килиб куяди. Тугри сармоя хорижий сармоянинг бир тури булиб, хатто компаниянинг кичик микдордаги (10%) акцияларига эгалик килган холда хам унинг фаолия- тини назорат килиб туришга каратилгандир. Хорижий корхона акцияларига эгалик килиш ташки иктисодий операциялар ичида энг юкори маъсулиятдир. Бу инвесторга мулкка эгалик килиб фойдаланиш хукукини бериб, юкори малакали мутахассисларни ва янги технологияларни жорий килиш жараенини юкори даражада олиб бориш маъсулиятини юклайди. Сармояни тугридан тугри жалб килишнинг яна бир максади бу маълум бир хом ашеларга еки фирма(корхона)нинг махсулотлар сотув бозорига кириб боришга каратилгандир. Масалан, АКШнинг “Кеннер” фирмаси узининг сармояларини тугридан тугри Мексикада уйинчокларни йигиш жараенига жалб этиш хисобига зарур хом аше ва арзон ишчи кучига эга булган.

“Портфель” сармояси фирманинг карз мажбуриятлари еки унинг акциялари таркибига киритиш мумкин. Бунинг тугри сармоядан фарки, сармоя кабул килган фирманинг фаолияти устидан назорат урнатилмайди. Бундай “Портфель” сармояларини кулга киритишнинг асосий максади фирма узининг молиявий шароитини яхшилаб олишдир. Бундай сармоя бераетган фирманинг максади киска муддат ичида катта фойда олишдан иборатдир.

Купмиллатли компания (Multinational enterprise MNE). Ишлаб чикариш базаси хорижда булган ва халкаро бозорда фаолият юритувчи фирмага купмиллатли компания дейилади. Баъзи бир авторлар компаниянинг ишлаб чикариш кувватлари маълум бир сондаги давлатларда жойлашганига еки унинг куввати маълум бир хажмга (минимал) эга булишига караб купмиллатли компания деб хисоблайдилар, баъзи холларда купмиллатли корпорация (multinational corporation, MNC) термини ишлатилади.Яна бир термин трансмиллий корпорация (transnational corporation, TNC ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)да кенг ишлатилади.

1.3. Халкаро бизнесда хукукий, сиёсий, иктисодий мухит.

Компания фаолиятига таъсир килувчи, ташки шарт-шароит факторларидан бири булиб, хукукий система булади. Бошкарувчилар узлари фаолият юргизаётган мамлакатлардаги хукукий система, хамда мамлакатлараро хукукий муносабатлар хакида тасаввурга эга булишлари керак. Хукукий системалар одатда 3 турда булади: оддий хукук системаси, фукаролик хукуки системаси, ва теократик хукук. АКШ ва Буюк Британия оддий системалар мисоли булади, бирок АКШда Умумий тижорат кодекси мавжуд, ва у тадбиркорликни назорат килади ва фукаролик хукуки системаси хусусиятига эга. Оддий хукук анъана, ментамитет, бурчларга асосланган булиб, конуни тушунтиришдаги мухим роллар судларга тегишли.

Фукаролик хукуки системаси, шунингдек у кодлаштирилган хукукий система деб аталади, ва у кодексга киритилган, таркибий ишлаб чикилган конунларга асослангандир. Бу кодекслар бизнес юритишдан асоси булади. 70 дан ортик давлатлар, булар каторига, Германия, Япония, Франция, Россиядек давлатлар уз фаолиятида фукаролик хукукга асосланадилар. Оддий хукук амал килаётган давлатларда контрактлар хар хил мавжуд холатларни урганиш тенденциясига эга. Унга акс холда фукаролар хукуки амал килаётган давлатларда келишувлар киска ва лунда, чунки оддий хукук системасидаги келишувлардаги купчилик саволлар деярли фукаролик кодексига киритилган. Теократик хукуки системасидан, яъни диний конуниятларга асосланган, яккол мисоли булиб, мусулмон хукуки хисобланади, ва бунга камида 27 мамлакатда амал киладилар. Мусулмонлик хукуки исломга асосланган булиб, у хаётдан барча кирраларини назорат килишга интилади. Халкаро хукук потенцияси шунчалик кенг бориши мумкинки, хаттоки халкаро келишувларга таъсир килувчи хохлаган конунни эгаллаши мумкин, ёки факатгина давлатлараро товар окими, ишлаб чикариш капиталлар ва факторлар хакидаги саволларга эга келишувларгагина таалукли булган холда, тор булиши мумкин.

Хохлаган жамиятдан куйидаги асосий аспектларга сиёсий ва иктисодий системалар тааллуклидир. Сиёсий система, жамиятдан хаётбоп амал килувчи бир бутунга интилиш учун амал килади. Иктисодий система эса, хом-ашё ресурсларини ракобат килувчи истеъмолчилар уртасида таксимлаш учун, ва хом-ашё ва шахсий мулкдан кандайдир мулкга назорати билан богликдир. Замонавий жамиятда иктисодий системани сиёсий системадан ажратиш жуда кийин. Лекин биз буларни алохида куриб чикамиз.

Замонавий демократик сиёсий системада куйидаги хусусиятлари билан характерланади:

1. Фикр, суз, босмадан эркинлиги ва ташкилотларга бирлашиши эркинлиги;

2. Сайловлар, бунда сайловчилар ким уларнинг номида иш юритиш учун салайдилар;

3. Танланган ишда, чегарали ишлаш;

4. Энг юкори устунликни алохида шахслардан шахсий мулки ва хукукига берувчи, одил суд;

5. Нисбатан носиёсатли бюрократик ва мудофага инфратузилмаси;

6. Давлатни нисбатан очиклиги.

Давлатларни хом-ашё устидан назорат ва таксимлаш усули буйича туркумлаш мумкин, бозор ёки буйрукли иктисодиёт ва мулк шаклига кура: хусусий мулк ва жамият мулки.

Бозор иктисодиётида мухим ахамиятга 2 та миллий элемент эга булиши мумкин, яъни фирма ва шахс. Шахслар хом-ашёга эга булиб махсулотни истеъмол киладилар, фирмалар эса хом-ашёни истеъмол килиб махсулотни ишлаб чикарадилар. Бозор механизми нархлараро муносабатлар, микдор, хом-ашё ва махсулотларга талаб ва таклиф билан тугридан тугри боглик.

Марказлашган режали иктисодиётда давлат иктисодиётидан хар хил сохалари фаолиятини назорат килишга интилади. Агарда, хаддан ташкари марказий бошкариш формасида масала давлатдаги хар бир корхона учун урнатилади, ва бунда давлат канча ва ким томонидан ва ким учун ишлаб чикаришни белгилайди. Хеч бир иктисод тулик бозор ёки марказлашган булмайди.

Чет элдан келган фирмалар шароитга мослашиш билан боглик муаммолар мавжуд. Масалан, АКШда ташкил топган фирма, берилган мамлакатда хукукий, сиёсий ва иктисодий системаларда фаолият олиб боришга урганган ва берилган шароитда фойда олиш йулларини ишлаб чикарганлар. Бошка мамлакатларда фаолият бошлаган фирма куйидаги саволларга жавобларга мухтож:

1. Мамлакатдан сиёсий тузилмаси кандай?

2. Унда кандай иктисодий система амалда ишлаяпти?

3. Фирмадан эътибори тушган соха, давлат секторидаги ёки хусусий сектордами?

4. Агарда давлат секторида булса, у шу сектордаги хусусий ракобатни хам хал киладими?

5. Агарда у хусусий секторда булса у жамият мулкига утмайдими?

6. Давлат чет эл капиталини махаллий давлат ёки хусусий корхоналарга ракиб сифатидами ёки шерик сифатида курадими?

7. Давлат кандай усуллар билан хусусий тадбиркорликдан характерини ва улчамларини назорат килади?

8. Умумий иктисодий максадларни шакллантиришда хусусий сектордан давлатга канчалик катта ёрдам беради?

Мамлакатларнинг аналитик гурухлари.

1. Нефть махсулотларини экспорт килувчилар. Махсулот экспортидан 30% купини нефть ва газ махсулотларини ташкил килган мамлакатлар: Ирок, Кувайт, Ливия, Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Катар, Саудия Арабистони, Сурия, Тринидад ва Тобаго, БАА, Венесуэла.

2. Ташки карзи катта булган ва уртача даромад даражаси булган мамлакатлар: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Конго, Коста-Рика, Кот Дивуар, Эквадор, Гондурас, Венгерия, Мексика, Марохко, Никарагиа, Перу, Филипин, Польше, Сенегал, Уругвай, Венесуэла.

3. Иктисодий хамкорлик ва ривожланиши ташкилоти аъзолари:

Даромад даражаси урта ва кичик булган мамлакатдан жугрофик регионлари:

1. Сахарадан жануброкдаги региондаги африка мамлакатлари:

ЮАРдан ташкари, Сахарага жанубдаги барча мамлакатлар.

2. Европа, Якин Шарк ва Шимолий Африка. Европадаги 8 та ривожланаётган мамлакатни уз ичига олади.

3. Шаркий Осиё.

Шаркий Осиёдаги ва Тинч океани регионидаги урта ва кичик даромад даражаси булган барча мамлакатлар, шунингдек буларга Хитой, Таиланд ва уларга шаркда жойлашган мамлакатлар хам киради.

Куп миллатли корхонани бошкаришда, хар хил маданий, хукукий, сиёсий ва иктисодий фактор таъсир курсатади. Мамлакатга караб бу факторлардан таъсир кучи ахамиятли узгариб туради. Яккол куриш мумкинми, ривожланаётган мамлакатлардаги шарт-шароит, саноати ривожланган Германия давлатидан анча фарк килади.

Купгина ривожланаётган давлатлар узидан саноат стратегиясидан асосий элементи сифатида саноати ривожланган мамлакатлардаги трансмиллий корпорациялардан техналогияси ва капиталига эга булиши учун, чет эл инвестицияларидан учун энг яхши шароит яратиб бериши лозим.

Саноати ривожланган мамлакатлар учун муаммо булиб, ривожланаётган мамлакатлар учун янги бозорларни очиш булади. 1990 йилги секин иктисодий усиш, савдога булган таъсирни кучайтириш ва протенциалинили кучайтиришга олиб келиши мумкин, бу эса уз навбатида хамкорлик шароитини яратиш учун учун хавф тугдириши мумкин, 80-йилги вазиятга ухшаб. Ривожланаётган мамлакатлар сиёсий ва иктисодий баркарорсизлик билан, савдо баланси инфляция дефицити билан ва карзларни тулаш учун катта туловлар билан курашишни давом эттирадилар, чунки улар хозир жуда кийин вазиятда колдилар. Улардан иктисодий усиши ва ривожланиши саноати ривожланган давлатларга ахамиятли таъсир утказиб туради, чунки улар товар реализацияси бозори сифатида ва тайёр ва вактинчалик махсулотларини ишлаб чикариш сохаси сифатида каралади.

uz.denemetr.com


Смотрите также